Ďalší lekári


×

Ospravedlňujeme sa, ale neboli nájdené žiadne Vámi hľadané dáta.

Môžete to vyskúšať ešte raz alebo pokračujte vo vyhľadávaní.
Ak chcete pomôcť, kontaktujte nás cez KONTAKTNÉ CENTRUM.
Prajeme príjemné hľadanie.

Rádiodiagnostické ambulancie

Rádiodiagnostické ambulancie Rádiodiagnostika, ktorej pomocou sa vykonávajú zobrazovacie metódy spolu s rádioterapiou tvorí odbor, ktorý využíva ionizujúce žiarenie na určenie diagnózy a následnej liečbe chorých. Tento odbor sa nazýva rádiológia a využíva röntgenové a ionizujúce žiarenie z uzavretých žiaričov. Rádiodiagnostika využíva röntgenové žiarení, ktoré vzniká dopadom rýchlo letiacich elektrónov z katódy na anódu. Je to elektromagnetické vlnenie s krátkou vlnovou dĺžkou a jedná sa o vyšetrenie röntgenom. Toto vyšetrenie je najrozšírenejšou metódou odhaľovania a hodnotenie normálnych a patologických stavov pacientov. Pomocou kontrastných látok, ktoré sa indikujú pre zobrazenie anatomických štruktúr v orgánoch ľudského tela, sa správne rozpoznajú funkcie jednotlivých orgánov. Fyzická bezpečnosť zdrojov ionizujúceho žiarenia musí byť zabezpečená, to znamená, že platí zákaz vstupu nepovolaným osobám do miestnosti, kde sa vyšetrenie robí, zákaz neodbornej manipulácie s prístrojmi nepovolanými osobami, a pod.. Medzi ochranné faktory patrí aj správna indikácia lekára, to znamená, že lekár musí správne vyplniť žiadanku na vyšetrenie správnym popisom požadovaného vyšetrenia, to znamená presne určiť lokalizáciu a spôsob vyšetrenia. Vybavenie pracoviska Požiadavky na technické vybavenie rádiodiagnostického pracoviska sú stanovené zvláštnym predpisom, musí mať minimálne jednu stanicu s digitálnym receptorom obrazu, musí mať jednu diagnostickú pracovnú stanicu s diagnostickým monitorom a úložisko dát s kapacitou zodpovedajúcou počtu vyšetrovaných pacientov. Musia byť používané fixačné pomôcky pre polohovanie a kompresiu spolu s ostatnými ochrannými pomôckami, pre ktoré je stanovený počet, typ a veľkosť. Za odborný personál rádiológie je považovaný prednosta rádiológie, jeho zástupca, vedúci laborant, vedúci fyzik rádiológie a ostatný rádiologický personál. Príprava pacienta na vyšetrenie Je založená na rade poučení a vysvetlení, prečo je nutné absolvovať tento spôsob vyšetrenia. Je stanovená rodinná anamnéza, kde pacient uvádza, či podstúpil a kedy nejaké operačné zákroky, či je astmatik alebo či má nejakú genetickou indispozíciu, alergické reakcie a pod.. Lekár vykoná kontrolu, či toto vyšetrenie nebolo v blízkej dobe indikované iným lekárom. Musí zaistiť informovaný súhlas pacienta s požadovaným vyšetrením a výkonom. Nedostatočná alebo zlá príprava by mohla viesť k zbytočným komplikáciám alebo k opakovaniu vyšetrenia a tým k zbytočnej radiačnej záťaži pacienta. Potom pacient obdrží žiadanku na požadované vyšetrenia. Pred samotným vyšetrením si v kabínke odloží odev a kovové predmety, ktoré má pri sebe. Pokiaľ má pacient nejaké poranenia, musia byť prikryté gázou, aby neboli príčinou rušivých tieňov. Po vyšetrení sa pacient vracia do ordinácie, kde s ním lekár-rádiodiagnostik preberie röntgenologické výsledky a v prípade nutnosti, odporučí pacienta na vyšetrenie na iné odborné pracovisko.