Stomatológ

MUDr. Meliška Pavel

Autor: MUDr. Meliška Pavel

  Stomatologická ambulancia - komplexné stomatologické služby

Viac o autorovi

Leonardo da Vinci: Najrýchlejšie sa rodí strach!

 

     Než sa dostaneme k pojmu stomatológia - stomatológ, všimneme si všeobecné histórie tohto vedného odboru. V staroveku, predovšetkým v antike, patril k dokonalej kráse tiež dokonalý chrup. Bohužiaľ s nástupom kresťanstva tento trend zmizol a bol dočasne nahradený starostlivosťou o dušu a telesná schránka, vrátane ústnej dutiny bola skôr zanedbávaná. Rozvoj  stomatológie, nastáva až v časoch renesancie, kedy dochádza k znovuobjaveniu ľudskej krásy, ktorej súčasťou bol aj chrup. V 17. storočia už Japonci poznali čiastočné protézy s drevenou bázou a zuby zo slonoviny alebo mramoru. V prvej polovici 19. storočia sa ako tovar na trhu objavili ľudské zuby. Bol to vtedy vzácny artikel a pre chudobných ľudí možnosť si privyrobiť. Zubní lekári vtedy kupovali od ľudí vytrhnuté zuby a začali ich používať na výrobu zubných náhrad. Najväčším zdrojom tejto doby bývali bojové polia. Postupne dochádzalo k vývoju v oblasti skúmania, ktoré išlo ruka v ruke s vývojom techniky a pomôcok používaných v stomatológii.

     Stomatológia je dentálna veda, ktorá pojednáva o umiestnení a funkcii zubov, vrátane ich podporných tkanív. Lekár stomatológ býva označovaný ako zubný lekár, niekedy mylne ako dentista. Slovný výraz dentista je pre dnešnú dobu nesprávny, pretože sa používal v čase do 50tych rokov 20. storočia. Podľa českého zákona o vysokých školách stomatológovi náleží titul MUDr. Odbor stomatológia je u nás jediným lekárskym odborom, ktorý má špecializovanú náplň už od svojho počiatku. Preto je výučba zameraná na výkon odbornej lekárskej praxe už od prvých ročníkov. Po úspešnom absolvovaní štúdia je lekár plne spôsobilý k samostatnému výkonu praxe tak, ako je uvedené v zákone č 95/2004Sb. a neskoršie vyhlášky č.233/2008Sb.

     Stomatológ, ktorý svoju činnosť vykonáva na stomatologickej klinike poskytuje pacientom špecializovanú starostlivosť v oblasti diagnostiky a  terapie chorôb ústnej dutiny, či  sa jedná o prípady zápalové, úrazové, nádorové či estetické. Starostlivosť je tu pacientovi poskytovaná v širokom spektre, ako v režime ambulantnom, tak aj hospitalizačnom. Stomatológ, ktorý svoju činnosť môže vykonávať práve na stomatologickej klinike, získava špecializovanú kvalifikáciu v ortodonci a klinickej stomatológii. V rámci komplexnej starostlivosti o pacienta stomatológ kliniky úzko spolupracuje aj s ostatnými pracoviskami ako sú traumatológia, pediatria, chirurgia, kardiochirurgia, infekčné choroby, rádiodiagnostika a onkológia.

     Pri prvej návšteve stomatológa v jeho ordinácii, kam by sme okrem iného mali všetci zavítať v rámci preventívnej prehliadky najmenej dvakrát za rok, sa pri prvom vstupnom vyšetrení stomatológ informuje na všeobecné ochorenia, pretože mnohé z nich majú veľmi úzky vzťah aj k ošetrovaniu v stomatologickej ambulancii. Stomatológ sa zaujíma, či nemáte vysoký tlak, cukrovku, rôzne infekčné ochorenia, ale aj na možné predošlé operácie. Nemenej dôležitá je aj informácia, či pacient netrpní alergiou napríklad na znecitlivujúce látky, antibiotiká, na lieky proti bolesti apod. Ako ďalšie stomatológ vyhotoví röntgenovú snímku buď ortopantomogramem, alebo snímky všetkých zubov na malé röntgenové snímky. Táto metóda sa nazýva röntgenový status. Ortopantomogram mu umožní ohodnotiť okrem kazov, koruniek a stavu koreňov tiež prípadný zápal, ľudovo povedané vačok. Pomocou zhryzových snímok odhalí aj skryté kazy, ktoré bývajú neviditeľné a môžu naozaj nepríjemne prekvapiť. Stomatológ by mal skontrolovať stav slizníc celej ústnej dutiny i jazyka. Ďalej sleduje stav paradoxu, čo je štruktúra obklopujúca zub, ak zistí zubný kameň, ten väčšinou odstráni ihneď. Na základe tohto prvého vstupného vyšetrenia stanoví stomatológ potrebné preventívne a liečebné výkony, spolu s pacientom zostaví časový a finančný plán celého budúceho ošetrenia. Pri prerokovaní tzv. finančného plánu zoznámi stomatológ svojho pacienta  s tým, na čo má v rámci stomatologického ošetrenia nárok a za čo si musí priplatiť. Aj to je súčasť jeho lekárskej starostlivosti. Stomatológ by mal vždy  v  záujme pacienta ho mal informovať o tom, či on sám má uzatvorenú platnú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Niektorí stomatológovia zmluvy so ZP uzavreté nemajú, u týchto si pacient hradí všetko. Sú  pacienti, kde hlavnú úlohu hrá veľká dôvera vo svojho lekára a títo pacienti sú ochotní za svoje ošetrenie zaplatiť aj nemalé čiastky. Stomatológovia, ktorí majú uzatvorenú zmluvu so zdravotnými poisťovňami, dostanú zaplatené za preventívne prehliadky u dospelých dvakrát za rok, za zhotovenie röntgenových snímok, trhanie zubov a mnoho ďalších výkonov, ktoré sú špecifikované ako štandardné. V dnešnej dobe majú mnohí stomatológovia také vybavenie a znalosti, ktoré sa rovnajú svetovej úrovni, tak že si môžu dovoliť ponúknuť svojim pacientom nadštandardné ošetrenie špičkovej kvality. Pre veľa občanov je však toto ošetrenie finančne náročné, tak že len oni sa môžu  rozhodnúť, či túto ponuku prijmú a alebo zostanú pri štandarde, ktorý ponúkajú zdravotné poisťovne. Správny stomatológ by mal vždy dať pacientovi možnosť výberu ošetrenia, všetko mu vysvetliť, ako výhody, tak aj  nevýhody, ale samozrejme aj finančnú náročnosť, pretože vzájomná komunikácia a dôvera vedie k obojstrannej spokojnosti. Veľmi dôležitá je aj tímová práca v ordinácii stomatológa, pretože pacient citlivo vníma prístup nielen lekára, ale aj sestry. Preto je veľmi dôležité, aby obaja vystupovali s vysokou dávkou profesionality a navonok pôsobili ako perfektný tím. Väčšie stomatologické ordinácie mávajú svoje vlastné stomatologické laboratórium. Aj tu je veľmi dôležitá maximálna spolupráca tohto tímu, pretože výsledkom ich spoločnej práce je v konečnom dôsledku spokojný pacient, ktorý odchádza z ordinácie s perfektnou zubnou náhradou.

     Pri súkromnej praxi vo svojej ordinácii stomatológ poskytuje základnú zubnú starostlivosť pacientom širokej verejnosti. Poskytuje profesionálnu stomatologickú starostlivosť konzervačnej stomatológie, zubnej protetiky a lekársku starostlivosť zameranú na estetickú stomatológiu. Konzervačná stomatológia sa zaoberá prevenciou vzniku zubného kazu a ak už zubný kaz vznikne, tak spôsoby jeho ošetrenia. Protetické ošetrenie stomatológ vykonáva individuálne a vychádza z aktuálneho stavu chrupu. Typy protetických náhrad môžu byť odlišné  v použití zubného materiálu, tak samozrejme aj finančne, lebo tento druh ošetrenia je zdravotnou poisťovňou hradený iba u niektorých druhov protetických náhrad. Estetická stomatológia je špeciálnym ošetrením chrupu a jej cieľom je, aby finálny výsledok rekonštrukcia zuba bol takmer nerozoznateľný od vlastných zubov. Vďaka použitiu najnovších metód a materiálov môže stomatológ vykonať úpravu zubov tak, že rozdiel je takmer nebadateľný. K presnému určeniu farby zuba pri estetické rekonštrukcii a bielení zubov využíva stomatológ spektografický prístroj. Bielenie zubov je proces zosvetlenia. Bielenie nie je škodlivé a je vykonávané priamo stomatológom. Pred týmto zákrokom je  nutné, aby stomatológ svojho pacienta riadne vyšetril a potom sa rozhodol o postupe. Ešte pred samotným procesom bielenia zubov je nutné, aby lekár ošetril prípadné kazy.

     Okrem prevencie a ošetrenie zubov niektorí stomatológovia ponúkajú tzv doplnkovú starostlivosť. Jedným z príkladov je užívanie špeciálnych chráničov zubov, ktoré využívajú hlavne športovci, alebo to môžu byť ozdobné kamienky usadené do zubnej plôšky. Aj škrípanie zubov (bruxizmus) môže byť diagnózou pre pacienta veľmi nepríjemnou, pretože môže dôjsť k trvalému poškodeniu zubov. V tomto prípade stomatológ odporúča chrup chrániť špeciálnou dlahou. Takže aj doplnkovou starostlivosťou, ktorú Vám stomatolog navrhne, môžete svoj chrup preventívne chrániť.

     Základným prvkom vo vybavení stomatologickej ordinácie je  zubná súprava. Základným prvkom je polohovacie kreslo pre pacienta, v ktorom môže byť pacient ošetrený v sede alebo v polosede a v  časovo náročných výkonov aj v ľahu. Možnosť dokonalého nastavenia polohy pacienta umožňuje stomatológovi mať dokonalý prehľad a prístup k ošetrovanému miestu v ústach. Ďalšou súčasťou tejto súpravy je panel lekára a jeho zubnej asistentky, energoblok, pľuvadlo a rameno s operačným svetlom. Nemálo dôležité je aj ostatné vybavenie ordinácie. Na pacientov veľmi dobre pôsobia pastelové farby na stenách i na nábytku.  Biela farba, ktorú predovšetkým stále uplatňujú v nemocničných zariadeniach pacientovi na jeho vnútornom pokoji moc nepridá.

     Asi by sa patrilo povedať, že dobrý stomatológ s vlastnou ordináciou musí byť tiež sám sebe dobrým managerom. Mal by si pripraviť súvahu na vývoj v ekonomickej a sociálnej oblasti pre niekoľko budúcich rokov. V sociálnej oblasti by si mal položiť otázku aké budú demografické trendy v nasledujúcich rokoch, ktoré vekové skupiny budú narastať, ktoré naopak znižovať. Ako ovplyvní životný štýl jeho prax, či budú jeho klienti na zdravotnú starostlivosť šetriť, alebo nie. V ekonomickej oblasti by sa mal sústrediť najmä na to, či jeho ordinácia bude mať priaznivé alebo nepriaznivé okolie, alebo ako sa dotkne ekonomický vývoj peňaženiek jeho pacientov. Okrem týchto faktorov je či chce alebo nechce, obklopený priamou konkurenciou v odbore. V zdravotníctve nie je toto slovo otázkou boja o víťazstvo, tu je naopak nevyhnutné dohovoriť sa s konkurenciou na vymedzenie určitého priestoru a zároveň sa dopĺňať či priamo spolupracovať s konkurenciou. Čím viac bude mať stomatológ dostupných informácií, tým lepšie a kvalitnejšie výhľady si môže zostaviť na obdobie niekoľko najbližších rokov.