TOP lekári

Vyberte si z aktuálnej ponuky špecializovaných lekárskych pracovísk a zverte svoje zdravie do rúk ozajstných odborníkov.

PhDr. Kata Piačková

Liptovský Mikuláš


Psychologické ambulancie

Ďalší lekári


PhDr. Valéria Hrubejová

Rožňava


Psychologické ambulancie

PhDr. Iveta Šefarová

Trnava


Psychologické ambulancie

MUDr. Michal Gálik

Bernolákovo


Psychiatrické ambulancie

Mgr. Lenka Haferníková, MBA.

Lučenec


Psychologické ambulancie

PhDr. Ján Šútovec, PhD.

Martin


Psychologické ambulancie

PaeDr. Anna Babková

Martin 8


Psychologické ambulancie

PhDr. Zdenka Kubišová

Veľký Krtíš


Psychologické ambulancie

PhDr. Mária Túnyiová

Šamorín


Psychologické ambulancie

PhDr. Zuzana Bieliková

Levice


REGISTRUJEME NOVÝCH PACIENTOV

NARRATIVELIFE, S.R.O.

Banská Bystrica


REGISTRUJEME NOVÝCH PACIENTOV

PsychoLOG-IN s.r.o.

Banská Bystrica


Psychologické ambulancie

Psychologické ambulancie

Psychologické ambulancie Psychológia je názov pochádzajúci z gréckeho slova psyché = duše a logia = veda, výskum, náuka. Je teda vedou, ktorá študuje ľudské chovanie, mentálne procesy, telesné dianie vrátane ich vzájomných vzťahov, snažia sa ich popísať a vysvetliť. Cieľom psychológie je tiež získané poznatky využiť k zvýšeniu ľudskej spokojnosti a zdraviu.Človek, ktorý sa zaoberá psychológiou, výskumne aj prakticky, je označovaný ako psychológ. Psychologické poradenstvo v dnešnej dobe pomáha pri voľbe nového zamestnania podľa možností a kvalifikácie jedinca, poradenstvom v nezamestnanosti, zisťuje možnosti uplatnenia vo vzdelávacích alebo rekvalifikačných kurzoch. Ďalej účinne napomáha pri riešení krízových situácií v partnerskom alebo rodinnom stave, pomáha riešiť manželské a medziľudské vzťahy. Snaží sa klientovi uľahčiť jeho situáciu v kritických životných situáciách.Poradne poskytujú rovnako konzultácie a odborné informácie pedagogickým pracovníkom škôl pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže, ich psychický, sociálny vývoj, výchova, vzdelávanie a profesnú orientáciu vyžadujúca si zvláštnu pozornosť. Základom je priama spolupráca psychológa a klienta a to ako formou individuálnej starostlivosti, tak formou skupinovej práce. Kompetencie psychologického pracovníka: nikdy nevyšetruje, neposudzuje a neradí, pokiaľ konkrétny prípad nespadá do jeho kompetencie; vždy využíva komplexné hľadisko zaoberá sa problematikou prevencie, zvlášť pri možnostiach nebezpečia vzniku druhotných problémov závery a informácie oznamuje čo najšetrnejšie a objektívne hlavná a zásadná pracovná zásada je individuálny prístup a mlčanlivosť Anamnéza je súčasťou každého vyšetrenia. Môže prebiehať formou rozhovoru alebo dotazníka, pýtajúci sa klienta citlivo spytuje a svoje poznatky priebežne zapisuje. Dôležité je získať čo najviac informácií, ktoré psychológa dovedú ku skrytému problému. Najstaršou psychologickou metódou je pozorovanie. Dobre vedené pozorovanie často prinesie lepšie poznatky než výsledky niektorých psychologických testov. Je však dôležité viesť presné protokoly o pozorovaní alebo schémy, ktoré môžu byť prínosom pri revíznych vyšetreniach, keď ich robí iný odborník. Základnou diagnostickou metódou je rozhovor. Vyžaduje dôkladnú pripravenosť pre toho, kto rozhovor povedie. Dôležité je sledovať také prejavy klienta, ktoré sa stávajú súčasťou komunikácie. Ďalší spôsob psychologického vyšetrenia je robenie testov. Osoby, ktoré testovanie robia, musia byť riadne preškolené a musia spĺňať kritéria pre používanie testov. Vlastný prístup k testom môže znížiť presnosť testov a preto je nutné dodržiavať stanovené požiadavky autora testu.