Ďalší lekári


MUDr. Iveta Ďuríková, JURAMED s.r.o.

Rimavská Sobota


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Darina Ramajová - DARIMED, s.r.o.

Jesenské


Praktický lekár pre deti a dorast

MV GYN.POR s.r.o.

Hnúšťa


Detská kardiológia

MUDr. Viola Dargová - DARMED s.r.o.

Kráľovský Chlmec


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Helena Gajdošová, s.r.o.

Veľký Šariš


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Moderný Lekár 123

Bratislava


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Jana Pešková

Trnava


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Katarína Tužinská, s.r.o.

Nová Baňa


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Milena Dodoková

Zlaté Moravce


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Emília Sládečková

Veľký Kýr


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Rudolf Hečko

Lužianky


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Dagmar Tencerová

Mojmirovce


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Alžbeta Lehotská

Žarnovica


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Viera Jánošová

Žilina


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Eva Semančíková

Lipany


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Stanislav Polóny

Ružomberok


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Marta Zrubcová - DAMAZ, s.r.o.

Vráble


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Katarína Mrázová

Žilina


Praktický lekár pre deti a dorast

Pediatria

Pediatria Pediatria alebo detské lekárstvo sa zaoberá starostlivosťou o zdravie dojčiat, detí a mladistvých a to až do veku 19. rokov. Liečiť dieťa nie je rovnaké ako liečiť dospelého človeka, lebo vo väčšine právnych otázkach nemôžu deti samy o sebe rozhodovať. Pediater tak musí jednať o niektorých záležitostiach so zákonným zástupcom, inými slovami povedané, musí častejšie jednať s rodičmi než len so samotným dieťaťom. Samostatnú právnu kategóriu tvoria mladiství, ktorí za istých podmienok majú právo sami rozhodnúť o im poskytovanej zdravotnej starostlivosti.Atestovaný detský lekár musí mať nevyhnutné teoretické znalosti a praktické zručnosti z detského lekárstva i v primárnej starostlivosti, kedy sa jedná o prvý kontakt malého pacienta so zdravotníckym systémom.Predatestačná príprava pediatra trvá minimálne 5 rokov. V priebehu tejto doby, okrem detských oddelení, absolvuje prax aj na ORL, chirurgii, ortopédii, traumatológii, dermatológii, ÁRE, infektológii a psychiatrii. Detské lekárstvo sa zaoberá preventívnou starostlivosťou, diagnostickou, terapeutikou, rehabilitáciou, psychológiou a výchovou. Za ďalší pododbor je považovaná pediatria sociálna, ktorá sa zaoberá sociálne právnou ochranou dieťaťa.Stále viacej rozvíjajúca sa špecializácia je lekárstvo pre dorast. Základ všetkej činnosti detského lekárstva ale tvorí preventívna pediatria s cieľom zabrániť akémukoľvek poškodeniu dieťaťa, to znamená po stránke telesnej, psychickej aj sociálnej. V preventívnej pediatrii je veľmi dôležitá spolupráca pediatra s detskou sestrou a s odborníkom v odbore zdravotno sociálnym.Preventívna starostlivosť je zaisťovaná vedením dojčenskej poradne pre deti v dobe od narodenia do konca prvého roku života dieťaťa. Potom nasleduje jednotná preventívna prehliadka v 18. mesiacoch, v 3.rokoch, v 5 rokoch a jedenkrát za dva roky u školopovinných detí. Zvláštna pediatrická starostlivosť je venovaná deťom v stacionároch, dojčenských a detských domovoch, v detských odborných liečebniach, ozdravovniach, sanatóriách, kúpeľných liečebniach a detských centrách. Medzi dôležité preventívne prehliadky patrí prehliadka zraku, kedy sa dá včas odhaliť a podchytiť nezvrtnú zmenu v oku. Taktiež očkovanie detí je veľmi dôležité, lebo vďaka vakcinácii boli celkom eliminované pravé kiahne, významne sa znížila úmrtnosť a chorobnosť pri niektorých závažných infekčných ochoreniach. Očkovanie patrí teda medzi najúčinnejšie preventívne opatrenia. Jeho cieľom je, ochrániť dieťa pred infekčným ochorením a robí sa z dvoch základných dôvodov a to, prvým je individuálna ochrana dieťaťa, druhým dôvodom je snaha ochrániť pred chorobami i ostatné deti, ktoré nie sú očkované.Do starostlivosti pediatra sa dostávajú aj deti predčasne narodené. Aj keď sa starostlivosť o tieto deti príliš výrazne nelíši od detí donosených, predsa sú tieto deti vďaka nezrelosti viacej ohrozené možnými ochoreniami a preto je im venovaná v poradniach mimoriadna pozornosť.