Ďalší lekári


SPIRARE

Beluša


Logopédia

Logopédia

Logopédia Logopédia (logos - slovo, paideia – výchova) je odbor, ktorý sa zaoberá problematikou narušenej komunikačnej schopnosti a to vo všetkých vekových kategóriách, kedy sa jedná o drobné rečové poruchy ako je chybná výslovnosť jednej hlásky, masívna rečová porucha či úplná nevravnosť. Reč, znamená to, ako sa dokáže človek vyjadrovať a podľa toho sa začleňuje do spoločnosti. Predpoklad úspechu v náprave reči je začať čo najskôr návštevou logopedickej poradne a ochota spolupracovať s logopédom. Reč nie je človeku vrodená, musí sa ju každý naučiť. Sám od seba sa človek správne hovoriť ale nenaučí. Vývoj reči pri dieťati súvisí so slovníkom rodičov a osôb, medzi ktorými sa dieťa najviac pohybuje. Nácviky výslovnosti sú záležitosťou každej riadenej výchovnej starostlivosti. Deti by do 7 rokov veku mali zvládnuť všetky základy materinského jazyka. Ďalšie rozširovanie slovnej zásoby už súvisí so školskou výchovou, ale tiež so sebavzdelávaním. Je dôležité dbať na to, aby dieťa používalo hlavne svoju vlastnú slovnú zásobu. Ak dieťa nehovorí v troch rokoch alebo hovorí menej než ostatné deti v tomto veku, jedná sa zrejme o oneskorený vývoj reči a je nutné hľadať príčiny tohto oneskorenia. Dieťa musí prejsť okrem vyšetrenia u logopéda odborným foniatrickým, neurologickým, psychiatrickým a psychologickým vyšetrením. Najčastejšími príčinami oneskoreného vývoja reči býva nepodnetné prostredie, nedostatok hovorových podnetov, slabý typ nervovej sústavy, nedonosenosť, dedičné vplyvy a pod.. V týchto prípadoch je nutné sa zamerať na úpravu rodinného prostredia, na rozvoj slovnej zásoby, rozvoj motoriky a predvádzať deťom správne hovoriace vzory. Pri logopedických cvičeniach býva rodičom odporúčané domáce cvičenie správnej výslovnosti pričom je dôležité, aby rodičia tieto cvičenia nepodceňovali a presne dodržovali rady a inštrukcie logopedického pracovníka. Úspešná terapia dieťaťa s poruchou reči je vždy podmienená tímovou spoluprácou, preto je veľmi dôležitá starostlivosť odborníka a starostlivosť v rodinnom prostredí. Každý logopéd sa v prvom rade zameriava na odhalenie príčiny porúch reči. Potom kladie dôraz na výslovnosť, dýchanie, tempo a rytmus. Dôležité pri náprave je aj dýchanie nosom. Pri rozvíjaní obsahovej stránky reči sa používajú najrôznejšie pomôcky, ako sú obrazové materiály, audiovizuálna technika a špeciálne počítačové programy. V praxi sa osvedčil postup vytvárania zvukového materiálu, t.j. obmeňovaný hlas, napodobňovanie zvukov alebo vytváranie základnej časti detskej slovnej zásoby. Formálna stránka reči, čiže správna výslovnosť sa upravuje až vtedy, keď má dieťa dostatočnú slovnú zásobu, tvorí gramaticky správne vety a dokáže sluchom presne rozlíšiť hlásky zvukovo podobné. Detí s nejakou poruchou reči stále pribúda. Nejde len o bežné poruchy výslovnosti, ale aj vážnejšie problémy s vývojom reči ako takej. Jedinou šancou je v takom prípade odborník, ktorého by rodičia určite mali vyhľadať v prípade že: dieťa koktá v reči sa prejavuje huhňavosť v bežnej reči nepoužíva zvratné zámená ako je ,,si, mne, sebe“ a pod. pokiaľ v tomto smere existuje rodinná záťaž pri zlej výslovnosti niektorých hlások i v dobe nástupu do základnej školy Väčšina bežných logopedických chýb sa dá s pomocou logopéda vyriešiť. Je to samozrejme veľmi individuálne, záleží na inteligencii dieťaťa, ale tiež na tom, ako rodina spolupracuje. Týchto chýb sa dieťa môže zbaviť rádovo v mesiacov, náprava môže trvať i niekoľko rokov, ale nie je nemožná! Deti dokážu byť veľmi zlé a pokojne sa môžu Vašej ratolesti za koktanie posmievať. Preto je potrebné poruchy reči liečiť čo najskôr!