VOP

Všeobecné obchodné podmienky platné od 20.7.2019

Vitajte v spoločnosti NET-SITE:IT, s.r.o.

Ďakujeme Vám za záujem o naše aplikácie a služby („služby“).

Služby poskytuje spoločnosť NET-SITE:IT, s.r.o.

IČ:44238398, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, zapísaná dňa 24.07.2008.

Fakturačná adresa: Kasárenská 2050, 91105 Trenčín

tel.: +421 948 435 998

email  info@modernylekar.sk

Ďalej ako Dodávateľ a Prevádzkovateľ.  

 

 

Spoločnosť NET-SITE:IT, s.r.o. vydáva podľa Občianskeho zákonníka tieto Verejné Obchodné Podmienky (ďalej len „VOP“).

Tieto VOP podrobne upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri uzatváraní, dodávaní, prevádzkovaní, zmene, ukončení a stornovaní služieb Dodávateľa.

Objednaním alebo užívaním našich platených služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami a stávate sa naším zákazníkom, ďalej ako Objednávateľ.

 

 

Pozorne si ich prosím prečítajte.

Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvorí s Dodávateľom zmluvu o spolupráci prostredníctvom objednávky služieb a v rámci týchto VOP.

Objednanie služby môžete urobiť rôznymi spôsobmi. Písomne, telefonicky alebo prostredníctvom našich webových online formulárov. Zaväzujeme sa, že každé objednanie služby budete mať u nás zdokumentované.

Tieto Verejné Obchodné Podmienky (ďalej len „VOP“) sú trvale verejne prístupné na portáloch, stránkach a službách Dodávateľa.

 

 

Používanie služieb

Pri objednaní a používaní služieb sa musíte riadiť všetkými zásadami a podmienkami, ktoré sú v rámci služieb k dispozícii a to bez výhrad.

Naše služby nesmiete zneužívať. Napr. nesmiete do služieb zasahovať ani sa do nich pokúšať získať prístup iným spôsobom než pomocou určeného rozhrania a podľa dodaných pokynov. Služby je možné vyžívať len v medziach platných právnych predpisov. Služby Vám môžeme pozastaviť alebo ukončiť v prípade, že Vaše jednanie nie je v súlade s našimi podmienkami či zásadami.

Zmluva o spolupráci predstavuje právne platnú rámcovú platformu, pre objednanie a využívanie služieb Dodávateľa, konkrétne špecifikovanú v znení týchto VOP.

Každá služba Dodávateľa sa riadi konkrétnymi licenčnými podmienkami danej služby, ktorej sú popísané v licencii konkrétnej služby, ktorú Vám poskytujeme. Licencia zahŕňa a upravuje charakteristiku, podmienky a parametre každej služby.

Licencia riadne špecifikuje postup, termín vytvorenia, rozsah a trvanie služieb, ktoré sa zaväzuje Dodávateľ predávajúci službu dodať Objednávateľovi za úplatu stanovenú pri objednaní služby.

 

Dodávateľ verejne sprístupňuje časti Licenčných podmienok konkrétnych služieb. Objednávateľ súhlasí s tým, že niektoré špecifické časti Licenčných podmienok, pokiaľ také špecifické časti Licencia služby vôbec obsahuje, môže Dodávateľ sprístupniť až po nadviazaní spolupráce, uzatvorení Zmluvy o spolupráci, alebo na výslovnú žiadosť záujemcu o Objednanie služieb. Odkazy na licenčné podmienky všetkých objednaných služieb zašle Dodávateľ na email Objednávateľa.

Väčšina z našich služieb sú dostupné pre mobilné zariadenia.

 

V súvislosti s používaním služieb Vám môžeme zasielať oznámením, administratívne správy a ďalšie informácie. Zasielanie niektorých informácií môžete zrušiť.

V službách používame i služby tretích strán. Berte prosím na vedomie, že neručíme za formu a spôsob zobrazovania týchto služieb, ako neručíme ani za obsah Vami, Objednávateľom prezentovaný a nie sme povinní skúmať, či neporušuje práva tretích strán.

Niektoré z našich služieb umožňujú nahrávanie, odosielanie, ukladanie a prijímanie obsahu. Práva k duševnému vlastníctvu daného obsahu zostávajú vo Vašom vlastníctve. Inak povedané, Váš obsah je stále Váš.

 

 

Objednanie služieb

Služby si u nás môžete objednať len záväzne podľa týchto VOP a to týmito formami:

písomné objednávky zaslané na poštovú alebo emailovú adresu Dodávateľa vyplnením elektronického objednávkového formulára na internetových stránkach Dodávateľa telefonickou objednávkou – dištančnou formou, prostredníctvom aktívnej alebo pasívnej telefonickej podpory Dodávateľa a klientskej linky ústnou alebo písomnou objednávkou v kancelárii Dodávateľa podpísaním SMS Zmluvy pomocou objednávky SMS služby Dodávateľa “UPORDER” zaplatením bankového poplatku na účet Dodávateľa. Objednaním služieb záväzne výslovne súhlasíte s týmito V0P a uzatvárate Zmluvu o spolupráci v znení aktuálnych VOP k dátumu objednania služby.

 

Objednávateľ prehlasuje, že rozumie týmto VOP i poskytovaným službám Dodávateľa a na základe toho si objednáva služby alebo dielo od Dodávateľa na užívanie a uzatvára s ním túto Zmluvu o spolupráci.

Plnú zodpovednosť za porozumenie týmto VOP Dodávateľa nesie v prípade objednania Objednávateľ alebo ním poverená osoba.

Objednávateľ prehlasuje, že sa s týmito VOP zoznámil pred objednaním si konkrétnej služby alebo diela a že Dodávateľ tieto VOP sprístupnil.

Telefonická podpora Dodávateľa navrhuje dištančne v hlasovom zázname Objednávateľovi uzatvoriť Zmluvu o spolupráci. Objednávateľ môže s návrhom súhlasiť objednaním služieb za cenu stanovenú v objednávke. Pokiaľ Dodávateľ zmluvu písomne nezruší do 25 hodín od objednania Objednávateľom, má sa zato, že s návrhom zmluvy Dodávateľ súhlasí bez výhrad a zaväzuje sa dodať objednané služby riadne v termíne podľa licenčných podmienok.

Odkazovaním platným internetovým odkazom alebo slovným poukázaním na miesto, kde sa tieto VOP nachádzajú sa má zato, že sa Objednávateľ s týmito VOP mal možnosť verejne zoznámiť a je na jeho zodpovednosti, či tak urobil alebo či tak sám chce alebo potrebuje učiniť. Dodávateľ nemá povinnosť citovať v zmluvných dokumentoch tieto VOP v plnom znení ani ich doslovne prečítať pri telefonickom objednaní.

 

Dodávateľ pred objednaním služieb alebo produktu upozornil Objednávateľa na existenciu VOP, ktoré verejne trvalo sprístupnil v plnom znení pred objednaním Objednávateľa a uzatvorením Zmluvy o spolupráci.

Objednávateľ si je vedomý, že s objednaním služieb alebo diela vznikajú Dodávateľovi nevyhnutné priame administratívne, grafické, tlačové, webové, programovacie náklady. Objednávateľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť vo výške stanovenej Dodávateľom v Licencii alebo podľa aktuálneho Cenníka Dodávateľa.

Dodávateľ má povinnosť riadne archivovať staré verzie týchto VOP a na požiadanie ich poskytnúť Objednávateľovi v plnom znení. Objednávateľ uzatvára zmluvu o spolupráci vždy v znení VOP aktuálnych k dátumu objednávky. VOP sa tam nemôžu spätne meniť.

 

Dodávateľ má povinnosť vyhotoviť hlasový záznam telefonickej objednávky. Ten musí obsahovať súhlas s vyhotovením záznamu alebo jeho časti. Dodávateľ má povinnosť tento zvukový záznam alebo jeho časť poskytnúť Objednávateľovi na požiadanie. Objednávateľ súhlasí so spracovaním a vyhotovením tohto záznamu telefonickej objednávky. Tieto materiály možno poskytnúť v prípade potreby i štátnym orgánom.

 

Objednávateľ súhlasí s vyhovovaním neverejných hlasových záznamov hovorov s operátormi Dodávateľa na účely stanovenia si zmluvných podmienok, vykonania servisných úkonov, objednávok, obsahu dohôd, nastavovania služieb. Dodávateľ tieto záznamy používa na spravovanie služieb a dokladovanie dohovorených faktov s cieľom spokojnosti oboch strán so službami a ich obsahom. Dodávateľ nemá povinnosť všetky materiály a záznamy archivovať trvalo.

 

 

Zásady spolupráce

Dodávateľ sa zaväzuje vyvíjať aktivitu k spokojnosti Objednávateľa tak, aby naplnil zmysel poskytovaných služieb a vytváraných diel.

Ako Dodávateľ sme si vedomí, že k Vám máme zodpovednosť. Najmä za Vašu dôveru, ktorú nám objednaním si služieb prejavujete.

 

Technické i administratívne záležitosti sa zaväzujeme riešiť operatívne v čo najkratšom možnom čase, často  rádovo v hodinách. Pre výnimočné prípady si vyhradzujeme dobu reakcie a riešenie problému do 15 pracovných dní.

 

Dodávateľ deklaruje, že jeho služby a diela sú sprostredkované alebo prezentované tretími stranami. Dodávateľ preto neručí za úplný obsah takýchto prezentácií a deklaruje, že všetky podmienky a možnosti jednotlivých služieb a diel, ktoré dodáva a prevádzkuje sú jasne stanovené vo VOP Dodávateľa a v oficiálnych prezentačných materiáloch Dodávateľa, najmä na webových stránkach služby Dodávateľa a v Licenciách služieb. Dodávateľ na tento účelu tiež sprístupnil klientsku linku 800 787 800 (ďalej len „klientska linka“) s pracovníkmi Dodávateľa, kde v pracovných hodinách poskytuje komplexné, živé a odborné, technické informácie o svojich službách a dielach.

Dodávateľ i Objednávateľ sa zaväzujú, že každý vzájomný spor budú riešiť spoločne dohodou, pričom sa zaväzujú nájsť rozumný kompromis tak, aby obe zmluvné strany neboli poškodené.

 

Dodávateľ i Objednávateľ sa zaväzujú, že v prípade akéhokoľvek sporu nedôjde žiadnou zmluvnou stranou k poškodzovaniu dobrého mena zmluvných strán, vyhrážaniu alebo k zverejňovaniu nepravdivých či neúplných informácií kdekoľvek v rámci internetu a verejnosti.

Všetky konkrétne informácie a skutočnosti ohľadne ponuky a objednávky Objednávateľa, poskytnutých informácií o Objednávateľovi alebo Dodávateľovi a vzájomnej zmluvnej spolupráci, najmä však postupu pri poskytovaní služieb podliehajú utajeniu a mlčanlivosti a bez súhlasu Dodávateľa alebo Objednávateľa nesmú byť odovzdané ani zdieľané žiadnej tretej strane.

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Môžeme priebežne pridávať či odoberať funkcie a tiež môžeme pozastaviť či ukončiť celú službu a nahradiť ju adekvátne inou službou.

 

Súhlasíte so spracovávaním Vašich osobných údajov, firemných údajov, čísel, kontaktov, adries, grafických alebo textových materiáloch na účely nevyhnutné pre vykonávanie služieb Dodávateľa a na zlepšovanie výkonu služieb.

 

 

Garancia služieb

Dodávateľ sa zaväzuje na základe svojho najlepšieho vedomia a svedomia prezentovať dobré meno Objednávateľa, jeho služieb či produktov s cieľom zaistenia nových klientov pre Objednávateľa a rozširovania dobrého mena jeho podnikania. Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a starostlivosti, ktoré sú primerané v danom obchodnom a technologickom odvetví a dúfame, že ich budete radi používať. Určité skutočnosti však v súvislosti s našimi službami sľúbiť nemôžeme.

Garantujeme Vám slušné jednanie a zmysluplnú a pružnú komunikáciu s nami. Garantujeme, že pre Vás urobíme sľúbenú prácu a dodáme objednané služby.

Garantujeme, že všetky stránky služieb, licenčné podmienky, materiály vydané Dodávateľom a klientska linka Dodávateľa prezentujú pravdivo služby „tak, ako sú“. Objednávateľ má právo sa pýtať a overovať informácie na živej infolinke Dodávateľa.

Garantujeme Vám poskytnutie všetkých nám dostupných štatistík o Vašich využitých službách tak, aby ste si boli vedomí objemu a prospešnosti vykonanej práce.

Konkrétna garancia odhadovaného alebo garantovaného výkonu služby je zverejnená v Licenčných podmienkach služby, na ktorú sa výkon vzťahuje.

Garanciu funkčnosti služby dostávate v súvislosti s ozajstným výkonom a funkčnosťou poskytnutých alebo sprostredkovaných služieb. Garantujeme Vám, že podľa našich znalostí a skúseností Vám poskytneme maximálne funkčné služby. Spoločnosť NET-SITE:IT, s.r.o. ani jej dodávatelia či distribútori neuvádzajú v súvislosti so službami žiadne iné konkrétne sľuby než tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach alebo v objednávkach služby, alebo v písomnej zmluve, alebo v licenčných podmienkach služby alebo na stránkach súvisiacich so službou alebo v propagačných materiáloch oficiálne vydaných Dodávateľom. V prípade, že sa Objednávateľ oneskorí so zaplatením platby za objednané služby viac než 5 dní od dátumu riadnej splatnosti uvedenej na faktúre, proforma faktúre alebo príkaze na úhradu, berie Objednávateľ na vedomie, že Dodávateľ nie je povinný dodržať zmluvné garancie služieb a je si vedomý, že ako Objednávateľ trvalo stráca nárok na tieto garancie, ako i záväzky a benefity, ktoré z nich pre zmluvné strany vyplývajú.

Napríklad v súvislosti s obsahom v rámci služieb, s ich konkrétnymi funkciami, s ich spoľahlivosťou, dostupnosťou ani s ich schopnosťou uspokojiť Vaše potreby či osobné predstavy sa k ničomu nezaväzujeme. Služby poskytujeme „tak, ako sú“.

 

 

Odmena za služby

Ceny služieb Dodávateľa sú stanovené v aktuálnom Cenníku, na stránkach alebo v dokumentoch Dodávateľa. Sme platcami DPH. Štandardná splatnosť daňových a platobných dokladov vystavených Dodávateľom je 14 dní. Ak požaduje klient individuálnu splatnosť alebo rozloženie sumy na splátky, je povinný požiadať Dodávateľa písomným návrhom (email) alebo využiť SMS Zmluvy Dodávateľa UPORDER. Pokiaľ tak Objednávateľ neučiní do 24 hodín od objednávky, Dodávateľ vystaví doklad so štandardnou splatnosťou. Dĺžka služby i dodanie služby sú vždy konkrétne stanovené v Licencii služby.

Cenu za objednané služby je Objednávateľ povinný uhradiť na základe proforma faktúry alebo faktúry zaslanej Dodávateľom Objednávateľovi so 14 dennou splatnosťou, ak nie je písomne dohodnuté inak.

Ak sa dostane Objednávateľ do meškania s úhradou ceny za objednané služby alebo diela a toto meškanie je dlhšie než 30 dní, má Dodávateľ právo deaktivovať služby Objednávateľa alebo znemožniť užívanie diel Objednávateľom. Týmto nie je dotknutá povinnosť Objednávateľa uhradiť zmluvnú cenu a nie je tým dotknuté ani právo Dodávateľa na náhradu spôsobenej škody a sankčnú pokutu.

Objednávateľ je povinný i v prípade deaktivovaných služieb uhradiť Dodávateľovi zmluvnú cenu za dodané služby alebo diela a to vrátane sankcií a poplatkov za naviac práce spôsobené deaktiváciou alebo obmedzením služieb a prípadnú spätnú aktiváciu služieb.

Ak uhradí Objednávateľ riadne dlžnú sumu za objednané služby alebo diela, Dodávateľ aktivuje služby do 5 dní od prijatia úhrady v plnom rozsahu.

Sumu za objednané a zaplatené služby ani jej časť Dodávateľ nevracia  Objednávateľovi.

Preplatky nad rámec objednávky sa Dodávateľ zaväzuje vrátiť na účet Objednávateľa, keď o to Objednávateľ požiada písomne, predloží bližšie informácie o tomto preplatku a identifikuje sa. Pokiaľ o zaslanie preplatku Objednávateľ nezažiada do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol preplatok zaslaný na bankový účet, vystaví Dodávateľ k platbe riadny daňový doklad vrátane DPH a na žiadosť Objednávateľa poskytne Objednávateľovi adekvátne služby v cene preplatku korešpondujúce so službami Objednávateľom už objednanými. Pri vystavení proforma faktúry alebo platobného príkazu sa  Dodávateľ zaväzuje vystaviť Objednávateľovi riadny daňový doklad za prijaté platby.

 

 

Porušenie VOP

Objednávateľ i Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie druhej strany v rozpore s týmito VOP. Odstúpením od zmluvy sa zmluvná strana nevzdáva práva na náhradu vzniknutej škody.

Ak poruší Objednávateľ povinnosť zaplatiť riadne a včas, je povinný  Dodávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu, ktorá sa stanovuje vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody. Paušálne náklady na telefonické a písomne upomínanie Objednávateľa 40,- Eur bez DPH. Objednávateľ sa zaväzuje tieto náklady v prípade takéhoto upomínania Dodávateľovi  uhradiť.

Ak poruší Objednávateľ alebo Dodávateľ niektoré body týchto VOP  sú povinné druhej zmluvnej strane ponúknuť adekvátnu finančnú alebo non-finančnú náhradu a kompenzáciu za takéto porušenie, ak nie je písomne dohodnuté inak.

Dodávateľ je oprávnený odovzdať dlh Objednávateľovi na vymáhanie tretej strane a to vrátane informácií o Zmluve a objednávke.

 

 

Ukončenie, predĺženia alebo stornovania služieb

Objednanie služieb Objednávateľom je vždy záväzné.  Pokiaľ Objednávateľ nie je ekonomickým subjektom, vykonávajúcim ekonomickú podnikateľskú činnosť, je teda Spotrebiteľom a môže od objednania služieb odstúpiť podľa zákonom stanovenej 14 dňovej lehoty od objednania a to bez udania dôvodu. Pre ekonomické subjekty táto zákonná lehota neplatí. Žiadny ekonomický subjekt, podnikateľ, nie je  spotrebiteľom a preto sa na neho nevzťahuje a ani nemôžu vzťahovať zákonné práva Spotrebiteľa.

 

Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o spolupráci a týchto VOP odstúpiť: bezplatne do 24 hodín od objednávky služieb a uzatvorenia tejto Zmluvy o spolupráci po uhradení storno poplatku za služby Dodávateľa ukončením služieb Dodávateľa Objednanú službu môžete bezplatne stornovať do 24 hodín od objednávky.

Po uplynutí tejto lehoty začíname na objednávke Objednávateľa  a vyhotovení služieb pracovať, aby ju bolo možné dodať v čase a v termínoch stanovených v Licencii služby, ku ktorým sme sa zaviazali.

Objednávateľ je do 24 hodín od uzatvorenia zmluvy a objednania služieb alebo diela oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu a bez nároku Dodávateľa na odstupné vo forme storno poplatku. Objednávateľ musí do 24 hodín od uzatvorenia zmluvy zaslať Dodávateľovi písomnú žiadosť o takomto odstúpení a to elektronicky na email info@podpora24.com. V takomto prípade je celá výroba služby alebo diela zrušená ešte v plánovacom procese a spolupráca ukončená bezplatne. Dodávateľ o tomto stave zašle Objednávateľovi písomné potvrdenie. 

Objednávateľ je oprávnený, pred zaplatením ceny za objednané služby alebo diela od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu. V tomto prípade sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Dodávateľovi investované náklady a prácu v podobe storno poplatku stanoveného individuálne Dodávateľom. 

Ukončiť sa dajú iba objednané a zaplatené služby. Ukončovať služby je možné bez udania dôvodu. Dodávateľ má povinnosť dané zaplatené služby deaktivovať na základe Vašej písomnej žiadosti. Objednávateľ nemá nárok na vrátenie adekvátnej čiastky. 

Táto zmluva sa ukončuje uplynutím obdobia všetkých objednaných služieb. Táto zmluva sa môže predĺžiť uzatvorením akejkoľvek  novej objednávky na akúkoľvek  dobu plnenia služby  alebo zmluvným automatickým predĺžením poistených zmluvných podmienok na rovnaké obdobie plnenia služby. 

Znížiť alebo zvýšiť finančné plnenie objednávky, urobiť zmenu objednaných služieb, sa dá v prípadoch, kedy neboli služby v akcii alebo neboli služby poskytnuté so zľavou alebo služby ani ich časti neboli ešte dodané. U služieb už zaplatených nejde meniť výšku finančného plnenia objednávky ani spolupráce, ani sa nedá požadovať od Dodávateľa finančný rozdiel podľa cenníka Dodávateľa vyplývajúci z takto urobenej  zmeny.

Stornovanie služby a ukončenie tejto Zmluvy o spolupráci po lehote 24 hodín od objednania Objednávateľom je možné po zaplatení storno poplatku stanoveného Objednávateľom v závislosti na miere vynaloženej práce, na miere nákladov na prípravu, a v závislosti od úrovne vyhotovenia a dodania služby Objednávateľovi. Storno poplatok objednávky sa vždy pohybuje od 70% zo sumy služby stanovenej v objednávke služieb.

Objednávateľ sa zaväzuje od zmluvy odstúpiť len písomne a to elektronickou alebo papierovou formou. Výpoveď zo služby je platná len v prípade, že Objednávateľ zároveň požiada Dodávateľa o možnosť uhradenia nákladov Dodávateľa v podobe odstupného a o vystavenie storno poplatku za objednané služby so splatnosťou 5 dní. Objednávateľ sa zaväzuje tento storno poplatok v tejto splatnosti riadne uhradiť. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť Objednávateľovi odstupné v podobe storno poplatku bez zbytočného odkladu a zároveň deaktivovať služby. 

V prípade, že Objednávateľ podľa týchto VOP od zmluvy odstúpi, zmluvné strany si dojednávajú odstupné v podobe zmluvného storno poplatku vo výške minimálne 70% z ceny služby alebo diela stanovenej v objednávke uzatvorenej zmluvy. Konečná výška storno poplatku je paušálne určená bez závislosti od dodanej služby alebo diela a už dodaných a vykonaných prác v dobe odstúpenia Objednávateľa.

 

 

Informácie o týchto podmienkach     

Tieto podmienky alebo akékoľvek dodatočné podmienky týkajúce sa určitej služby môžeme príležitostne meniť, napríklad z dôvodu zmien platných zákonov alebo zmien našich služieb. Znenie týchto podmienok alebo Licencií by ste mali pravidelne kontrolovať a to najmä pred objednaním služieb. Správu o zmenách podmienok zverejníme na stránkach služby. Upozornenie na zmeny dodatočných podmienok budeme uvádzať v rámci príslušnej služby. Zmeny nebudú uplatňované spätne a nebudú nadobúdať účinnosť skôr než 14 dní po uverejnení. Zmeny týkajúce sa nových funkcií určitej služby alebo zmeny urobené z právnych dôvodov však nadobudnú účinnosť okamžite. Ak so zmenenými podmienkami určitej služby nesúhlasíte, mali by ste službu prestať používať. 

Tieto podmienky riadi zmluvný vzťah medzi Vami a spoločnosťou  NET-SITE:IT, s.r.o. neudeľujú práva žiadnym tretím stranám. Ak tieto podmienky nebudete spĺňať a my nebudeme okamžite jednať, neznamená to, že by sme sa vzdávali akýchkoľvek práv, ktoré nám prípadne náležia (ako napríklad právo ďalej v budúcnu jednať). 

Všetky otázky týmito VOP neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Pokiaľ vyjde najavo, že určité ustanovenie nie je vynútiteľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na žiadne iné ustanovenia.

 

 

USTANOVENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV OBJEDNÁVATEĽA:

Dodávateľ je registrovaným správcom osobných údajov. Všetky údaje získané od objednávateľa  užíva dodávateľ výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ju tretím osobám s výnimkou uvedenou nižšie. Dodávateľ si je vedomý toho, že údaje získané na základe uzatvorenej zmluvy sú nielen osobnými, ale i citlivými údaji a vzhľadom k citlivosti týchto osobných údajov dodávateľ zaisťuje ich náležité zabezpečenie a uloženie. Údaje budú chránené pred stratou, zničením, manipuláciou, sfalšovaním a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

Poskytnuté údaje sú určené výhradne pre potreby dodávateľa k splneniu podmienok uzatvorenej  zmluvy. O ich využití bude dodávateľ objednávateľa informovať. 

 

V rámci plnenia podmienok uzatvorenej zmluvy je však nevyhnutné, aby boli poskytnuté údaje Dodávateľom oznámené príslušnému registrátorovi elektronických podpisov alebo SÚKL na účely registrácie v CÚER. Bez oznámenia poskytnutých údajov by nebolo možné zaistiť vydanie elektronického podpisu alebo vykonať registráciu v CÚER.

 

Dodávateľ údaje ako správca údajov spracováva v rozsahu, v akom boli tieto poskytnuté v súvislosti so žiadosťou o zmluvný či iný právny vzťah, alebo v súvislosti s akýmkoľvek  zmluvným či iným právnym vzťahom uzatvoreným medzi  Objednávateľom a Dodávateľom ako správcom osobných údajov, alebo v rozsahu v akom ich Dodávatelia ako správca osobných údajov inak zhromaždil v súlade s platnými právnymi predpismi. Takto zhromaždené osobné údaje Dodávateľa ako správcu osobných údajov spracováva pre nasledujúce účely:

  • účely obsiahnuté v rámci týchto podmienok
  • jednanie o zmluvnom vzťahu
  • plnenie zmluvy
  • ochrana práv a plnenia povinností Dodávateľa
  • vedenie štatistiky
  • zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov s tým, že k týmto údajom môžu  byť priradené i ďalšie údaje.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, pokiaľ  príslušný právny predpis nestanoví inak. 

Objednávateľ má za každých okolností právo prístupu k svojim  údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Objednávateľ  je oprávnený žiadať o oznámenie spracovávaných údajoch, účele a povahe spracovania údajov, o príjemcoch osobných údajov a správcoch. Objednávateľ je oprávnený žiadať o opravu osobných údajov, ak zistí Objednávateľ, že niektoré spracovávané osobné údaje nezodpovedajú skutočnosti. Objednávateľ je rovnako oprávnený, v prípade, že má zato, že údaje sú spracované v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Objednávateľa, žiadať od Dodávateľa vysvetlenie, prípadne je Objednávateľ oprávnený požadovať, aby Dodávateľ odstránil takto vzniknutý  chybný stav. 

Poskytnuté údaje budú na základe písomnej žiadosti objednávateľa  odstránené z databázy Dodávateľa. Ich skutočné odstránenie však bude mať za následok nemožnosť poskytovania služieb.

Uzatvorením zmluvy udeľuje Objednávateľ súhlas so spracovaním všetkých Objednávateľom poskytnutých údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Objednávateľ ďalej udeľuje súhlas so spracovaním údajov a to v rozsahu uvedenom výške. 

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky ModernyLekar.sk platné od 10.1.2013 do 1.9.2015

 

1.      Úvodné ustanovenia

1.1.  Spoločnosť NET -SITE:IT s.r.o. vydáva podľa Obchodného zákonníka v platnom znení, tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP").

 

1.2.   Tieto VOP podrobne upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri uzatváraní, zmene a ukončení zmluvy o pridelení webového priestoru.

 

2.      Zmluvné strany

2.1.              

Dodávateľ:

Spoločnosť NET -SITE:IT s.r.o.

IČO: 44238398 

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne

Kontaktná adresa: Kasárenská 2050, Trenčín 911 05 

tel: +421 948 435 998

Bankové spojenie: 2628801873/1100

 

2.2.  

Odberateľ:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvorí so spoločnosťou NET -SITE:IT s.r.o. zmluvu, ktorej obsahom je prezentácia na portáli http://www.modernylekar.sk

 

3.      Definície pojmov

3.1.   Profil je súhrn informácií, ktoré zverejnené o registrovanom odberateľovi. Týmito informáciami najmä meno a priezvisko pri fyzickej osobe, názov právnickej osoby, adresa sídla podnikateľa alebo jeho prevádzkareň, v ktorej ho môžu navštíviť zákazníci, telefonický kontakt - pevná linka, mobilný telefón, odkaz na webové stránky, ak sú k dispozícii. Ďalej meno kontaktnej osoby, prípadne cenník, logo a fotografie. Vždy je súčasťou profilu odkaz na mapu.

3.2.   Login je prihlasovacie meno užívateľa. Heslom sa rozumie súbor znakov, ktorý slúži na identifikáciu odberateľa a pri prihlásení do systému (ďalej len "prihlasovacie údaje").

3.3.   Zaradenie podľa kraja - vytvorený profil je zaradený do jedného alebo viacerých konkrétnych krajov. Profil je zaradený do kraja podľa sídla odberateľa, pokiaľ sa odberateľ nedohodne s dodávateľom inak. Umiestnenie profilu do iných krajov, ako je sídlo odberateľa, nie je v cene služby.

3.4.   Zaradenie podľa okresu - vytvorený profil je zaradený do ľubovoľného počtu okresov v kraji podľa článku 3.3.

3.5.   Zaradenie podľa služby - profil je zaradený do konkrétnych služieb, podľa dohody s odberateľom alebo podľa zamerania jeho podnikania.

3.6.   Základnou službou sa rozumie zverejnenie v príslušnom kraji podľa sídla odberateľa, okresoch a službách.

3.7.   Dĺžkou poskytovania služby sa rozumie doba, na ktorú bola zmluva uzavretá. Táto lehota začína plynúť dňom, kedy bola uzavretá zmluva.

3.8.   Pozíciou sa rozumie aktuálne poradie umiestnenia profilu odberateľa, a to vždy podľa konkrétneho kraja, okresu a služby.

3.9.  TOPovaním sa rozumie platená služba, ktorou je odberateľovi zaistená vždy jedna z 1.-5. pozície, a to buď podľa služby, podľa kraja alebo podľa okresu. Profily na 1.-5. sa striedajú. Aktuálne ceny Topovania sú uvedené v cenníku, ktorý si možno vyžiadať na adrese info@modernylekar.sk. Táto služba nie je základnou službou.

3.10. Umiestnenie do sekcie TIP - služba, podľa ktorej je odberateľ umiestnený do sekcie "TIP". Aktuálne ceny zaradenia do služby "TIP" sú uvedené v cenníku, ktorý si možno vyžiadať na adrese info@modernylekar.sk. Táto služba nie je základnou službou.

3.11. Osobný asistent je taká osoba, ktorú prevádzkovateľ pridelí každému registrovanému odberateľovi pre správu profilu a oznámi odberateľovi kontakt na osobného asistenta. Táto služba nie je základnou službou.

 

4.      Popis služby

4.1.   ModernyLekar.sk je špecializovaný portál, ktorý ponúka lekárom možnosť webovej prezentácie svojich služieb.

4.2.   Každému registrovanému odberateľovi je vytvorený profil na dohodnutej pozícii, tzn. v kraji, okrese a službe. Túto pozíciu dodávateľ  nie je oprávnený bez výslovného súhlasu odberateľa meniť.

4.3.   Pozícia môže byť zmenená iba vtedy, ak si v danej službe, kraji alebo okrese zakúpi iný používateľ topovanie. Tým sa tento odberateľ zaradí pred registrovaných odberateľov, ktorým sa takto zníži pozícia. Profil sa však neposunie o viac ako  5 pozícií.

4.4.   K vytvorenému profilu sú každému odberateľovi poskytnuté prihlasovacie údaje. Tieto údaje slúžia odberateľovi k prístupu  do profilu. Rovnako odberateľovi umožňujú zmenu údajov v profile.

4.5.   Zmeny profilu musia byť schválené administrátorom služby. Prípadné zmeny je administrátor povinný schváliť do 72 hodín od ich vykonania.

4.6.   Dodávateľ nezverejní informácie uvedené odberateľom ak:

        4.6.1. v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi

        4.6.2. v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok

        4.6.3. spôsobilé privodiť prevádzkovateľovi či iným tretím osobám škodu, poškodiť dobré meno, či dobrú povesť.

 

5. Rozsah poskytovaných služieb

5.1.   Každému registrovanému odberateľovi je vytvorený profil, ktorý obsahuje najmä informácie uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu sú priradené prihlasovacie údaje.

5.2.   Webový priestor, vytvorený profil a prihlasovacie údaje budú odberateľovi poskytnuté do 48 hodín od uzatvorenia zmluvy.

5.3.   Odberateľ je oprávnený vykonávať zmeny aj tak, že ich oznámia Asistentovi pre správu profilu. Asistent pre správu profilu je povinný vykonať zmeny v zápise bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch pracovných dní.

5.4.   Dodávateľ je povinný zverejniť všetky informácie uvedené v profile, pokiaľ nie sú v rozpore s bodom 4.6. VOP.

5.5.   Dodávateľ je oprávnený odmietnuť zverejniť informácie, ktoré nie sú tematicky spojené so zameraním portálu.

 

6.      Objednávka služieb

6.1.   Zmluvu o pridelení webového priestoru môže odberateľ s prevádzkovateľom uzavrieť vyplnením elektronického formulára, zaslaním emailu, písomným návrhom alebo telefonicky.

6.2.   Ak vyplní odberateľ elektronický formulár na webovej adrese http://www.modernylekar.sk/log#/register považuje sa toto za ponuku na uzavretie zmluvy. Zmluva je uzatvorená, pokiaľ ponuku na uzatvorenie zmluvy akceptuje dodávateľ potvrdením objednávky odberateľovi niektorou z foriem uvedených v článku 6.1.

6.3.  Elektronická registrácia sa automaticky považuje za objednanie služby na dobu 12 mesiacov s automatickou  prolongáciou.

6.4.   Objednávku je možné stornovať len po uhradení storno poplatku, ktorý činí 70% ceny objednávky. Odberateľ musí podať dodávateľovi písomnú žiadosť o vystavenie proforma faktúry vo výške storno poplatku so splatnosťou 5 dní. Po uhradení poplatku bude zmluva medzi dodávateľom a odberateľom stornovaná a služba bude zrušená.

6.5.   Ak nebude uhradený storno poplatok v termíne splatnosti, zostáva objednávka platná v plnej výške a žiadosti o storno nebude ďalej dodávateľom vyhovené.

 

7.      Cena

7.1.   Cena za zverejnenie informácií podľa dĺžky uzatvorenej zmluvy:

         7.1.1.  Neobmedzene - podľa cenníka

7.2.   Cenu za vykonané služby je odberateľ povinný uhradiť na základe vystavenej proforma faktúry zaslanej dodávateľom odberateľovi so 14 dennou  splatnosťou.

 

8.      Sankcie

8.1.   Ak poruší odberateľ povinnosť zaplatiť riadne a včas, je povinný dodávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5%  z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

8.2.  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

8.3.   Paušálne náklady na telefonické a písomné upomínanie dlžnej čiastky činia 27 €.

 

9.      Doba platnosti zmluvy

9.1.   Zmluva o pridelení webového priestoru je uzatvorená na dobu neobmedzenú s minimálnou platnosťou do 31.1.2017.

 

10.  Zmena všeobecných obchodných podmienok

10.1.  Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky. Zmluvný záväzok sa však vždy riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase vzniku takéhoto záväzku.

 

11.  Záverečné ustanovenia

11.1.  Všetky otázky touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä obchodným zákonníkom.

11.2.  Tieto všeobecné obchodné podmienky platné od 10.1.2013.

 

Cenník služieb

 

Dodatok

9.2. Zmluva o  pridelení webového priestoru uzavtvorená od 1.1.2014 na dobu neobmedzenú má minimálnu platnosť do 1.1.2018. 

V Trenčíne 10.1.2013

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky portálu

Národný Zdravotný Register.sk pre zmluvy uzatvorené do 31.12.2012

 

1. Úvodné ustanovenia:

Spoločnosť NET -SITE:IT s. r. o. vydáva podľa § 273 zákona č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení, tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP").

 

2. Zmluvné strany:

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť NET -SITE:IT s.r.o.

IČ: 44238398 

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne

Kontaktná adresa: Kasárenská 2050, Trenčín 911 05

tel: +421 948 435 998

Bankové spojenie: 2628801873/1100

 

Objednávateľ:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvorí so spoločnosťou NET -SITE:IT s.r.o. zmluvu, ktorej obsahom je prezentácia na portáli www.narodnyzdravotnyregister.sk

 

3. Vymedzenie pojmov

3.1. Profil

Profil je súhrn informácií, ktoré sú zverejnené o registrovanom zákazníkovi. Týmito informáciami sú najmä: Meno a priezvisko pri fyzickej osobe, názov právnickej osoby, adresa sídla podnikateľa alebo jeho prevádzkareň, na ktorej ho môžu navštíviť zákazníci, IČO, DIČ, tel kontakt - pevná linka, mobilný telefón, odkaz na webové stránky. Ďalej meno kontaktnej osoby, prípadne cenník, logo a fotografie. Vždy je súčasťou profilu odkaz na mapu.

3.1.1. Login a heslo

Login je prihlasovacie meno používateľa, heslom sa rozumie súbor znakov, ktorý slúži na identifikáciu klienta pri prihlásení do systému. (Ďalej ako prihlasovacie údaje).

3.1.2. Zaradenie podľa kraja.

Vytvorený profil je zaradený do jedného alebo viacerých konkrétnych krajov, podľa dohody so zákazníkom.

3.1.3. Zaradenie podľa okresu

Vytvorený profil je zaradený do konkrétneho okresu.

3.1.4. Zaradenie podľa výkonu

Profil je zaradený do konkrétnych výkonov, podľa dohody so zákazníkom.

3.2. Dĺžka poskytovania služby

Dĺžkou poskytovania služby sa rozumie doba, po ktorú je profil zverejnený. Táto lehota začína dňom, kedy je profil zverejnený a zákazníkovi boli zaslané prihlasovacie údaje.

3.3. Pozícia

Pozíciou sa rozumie aktuálne poradie umiestnenia profilu zákazníka a to vždy podľa konkrétneho kraja, okresu a služby.

 

3.4. Topovanie

Platená služba, ktorou je zákazníkovi zabezpečená 1.-5. pozícia a to buď – podľa výkonu, podľa kraja alebo podľa okresu. Aktuálne ceny topovania sú uvedené v cenníku, ktorý si možno vyžiadať na adrese info@narodnyzdravotnyregister.sk

3.5. Umiestnenie do sekcie TIP

Platená služba, podľa ktorej je zákazník umiestnený do sekcie "TIP". Aktuálne ceny zaradenie do služby "TIP" sú uvedené v cenníku, ktorý si možno vyžiadať na adrese info@narodnyzdravotnyregister.sk.

3.6. Asistent pre správu profilu

Prevádzkovateľ pridelí každému registrovanému užívateľovi asistenta pre správu profilu a oznámia užívateľovi kontakt na asistenta.

 

4. Popis služby

4.1. Národný Zdravotný Register.sk je špecializovaný portál, ktorý ponúka doktorom možnosť webovej prezentácie.

4.2. Každému registrovanému zákazníkovi je vytvorený profil na dohodnutej pozícii. Táto pozícia je fixná a prevádzkovateľ nie je oprávnený ju bez výslovného súhlasu zákazníka meniť.

4.3. Pozície môže byť zmenená iba vtedy ak si v danom výkone, kraji, alebo okresu zakúpi iný používateľ topovanie. Tým sa tento zákazník zaradí pred už registrovaných užívateľov, ktorým sa takto znížia pozície. Profil sa však v žiadnom prípade nesmie posunúť viac ako o 5 pozícií.

4.4. K vytvorenému profilu je každému zákazníkovi poskytnuté prihlasovacie meno a heslo, ktorým si tento profil upravuje.

4.5.  Ak užívateľ vykoná v profile zmenu, bude profil na maximálne 48 hodín stiahnutý, kým zmena nebude schválená administrátorom a to najmä kvôli možnému zásahu do obsahu profilu neoprávnenými osobami.

4.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť akékoľvek údaje ak:

  • sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • sú v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok
  • sú spôsobilé privodiť Prevádzkovateľovi či tretím osobám škodu
  • svojím obsahom nezodpovedajú záujmom Prevádzkovateľa.

 

5. Rozsah poskytovaných služieb

5.1. Každému registrovanému užívateľovi je vytvorený profil, ktorý obsahuje najmä informácie uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu sú priradené prihlasovacie údaje. Užívateľ je oprávnený login a heslo meniť.

5.2. Užívateľ je oprávnený profil upravovať pod odkazom http://www.narodnyzdravotnyregister.sk/client/ po zadaní prihlasovacích údajov.

5.3. Zákazník je oprávnený vykonávať zmeny aj tak, že ich oznámi asistentovi pre správu profilu. Asistent je povinný vykonať zmeny v zápise bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch pracovných dní.

5.4. Prevádzkovateľ je povinný zverejniť všetky informácie uvedené v profile, ak nie sú v rozpore s bodom 4.6 VOP, zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku alebo záujmy prevádzkovateľa.

5.5. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť zverejniť informácie, ktoré nie sú tematicky spojené so zameraním portálu.

 

6. Cena zápisu

6.1. Cena zápisu je stanovená podľa konkrétnej dĺžky zápisu.

      6.1.1. Polročný zápis -    cena  68 €

      6.1.2. Ročný zápis -       cena 111 €

      6.1.3. Dvojročný zápis - cena 199 €

      6.1.4. Cena v akcií na rok 2012 - cena 133 € na dobu neobmedzenú, štandartnou dobou zápisu s garanciou fungovania projektu minimálne do 1.1. 2017

vyhotovenie profilu podľa požiadaviek, zriadenie vlastného účtu, telefonická a emailová editácia.

( Toto doplnenie OP je platné od 3.1.2011 )  

 

7. Objednávka služieb

7.1. Zmluvu možno uzavrieť písomným vyplnením formulára alebo ústnej forme.

7.2. Písomnou formou sa rozumie uzatvorenie objednávky vyplnením formulára na adrese http://www.narodnyzdravotnyregister.sk/registrace/, a následné potvrdenie objednávky na základe telefonického hovoru s oprávnenou osobou prevádzkovateľa.

7.3. Ústnej formou je možné objednávku uzavrieť podľa § 53 Občianskeho zákonníka. Ústne je zmluva uzavretá,  ak zákazník súhlasí s poskytovaním služieb na portáli www.narodnyzdravotnyregister.sk, je dohodnutá cena, dĺžka registrácie, sú oznámené