VOP

Všeobecné obchodné podmienky ModernyLekar.sk platné od 10.1.2013 do 1.9.2015

 

1.      Úvodné ustanovenia

1.1.  Spoločnosť NET -SITE:IT s.r.o. vydáva podľa Obchodného zákonníka v platnom znení, tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP").

 

1.2.   Tieto VOP podrobne upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri uzatváraní, zmene a ukončení zmluvy o pridelení webového priestoru.

 

2.      Zmluvné strany

2.1.              

Dodávateľ:

Spoločnosť NET -SITE:IT s.r.o.

IČO: 44238398 

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne

Kontaktná adresa: Kasárenská 2050, Trenčín 911 05 

tel: +421 948 435 998

Bankové spojenie: 2628801873/1100

 

2.2.  

Odberateľ:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvorí so spoločnosťou NET -SITE:IT s.r.o. zmluvu, ktorej obsahom je prezentácia na portáli http://www.modernylekar.sk

 

3.      Definície pojmov

3.1.   Profil je súhrn informácií, ktoré zverejnené o registrovanom odberateľovi. Týmito informáciami najmä meno a priezvisko pri fyzickej osobe, názov právnickej osoby, adresa sídla podnikateľa alebo jeho prevádzkareň, v ktorej ho môžu navštíviť zákazníci, telefonický kontakt - pevná linka, mobilný telefón, odkaz na webové stránky, ak sú k dispozícii. Ďalej meno kontaktnej osoby, prípadne cenník, logo a fotografie. Vždy je súčasťou profilu odkaz na mapu.

3.2.   Login je prihlasovacie meno užívateľa. Heslom sa rozumie súbor znakov, ktorý slúži na identifikáciu odberateľa a pri prihlásení do systému (ďalej len "prihlasovacie údaje").

3.3.   Zaradenie podľa kraja - vytvorený profil je zaradený do jedného alebo viacerých konkrétnych krajov. Profil je zaradený do kraja podľa sídla odberateľa, pokiaľ sa odberateľ nedohodne s dodávateľom inak. Umiestnenie profilu do iných krajov, ako je sídlo odberateľa, nie je v cene služby.

3.4.   Zaradenie podľa okresu - vytvorený profil je zaradený do ľubovoľného počtu okresov v kraji podľa článku 3.3.

3.5.   Zaradenie podľa služby - profil je zaradený do konkrétnych služieb, podľa dohody s odberateľom alebo podľa zamerania jeho podnikania.

3.6.   Základnou službou sa rozumie zverejnenie v príslušnom kraji podľa sídla odberateľa, okresoch a službách.

3.7.   Dĺžkou poskytovania služby sa rozumie doba, na ktorú bola zmluva uzavretá. Táto lehota začína plynúť dňom, kedy bola uzavretá zmluva.

3.8.   Pozíciou sa rozumie aktuálne poradie umiestnenia profilu odberateľa, a to vždy podľa konkrétneho kraja, okresu a služby.

3.9.  TOPovaním sa rozumie platená služba, ktorou je odberateľovi zaistená vždy jedna z 1.-5. pozície, a to buď podľa služby, podľa kraja alebo podľa okresu. Profily na 1.-5. sa striedajú. Aktuálne ceny Topovania sú uvedené v cenníku, ktorý si možno vyžiadať na adrese info@modernylekar.sk. Táto služba nie je základnou službou.

3.10. Umiestnenie do sekcie TIP - služba, podľa ktorej je odberateľ umiestnený do sekcie "TIP". Aktuálne ceny zaradenia do služby "TIP" sú uvedené v cenníku, ktorý si možno vyžiadať na adrese info@modernylekar.sk. Táto služba nie je základnou službou.

3.11. Osobný asistent je taká osoba, ktorú prevádzkovateľ pridelí každému registrovanému odberateľovi pre správu profilu a oznámi odberateľovi kontakt na osobného asistenta. Táto služba nie je základnou službou.

 

4.      Popis služby

4.1.   ModernyLekar.sk je špecializovaný portál, ktorý ponúka lekárom možnosť webovej prezentácie svojich služieb.

4.2.   Každému registrovanému odberateľovi je vytvorený profil na dohodnutej pozícii, tzn. v kraji, okrese a službe. Túto pozíciu dodávateľ  nie je oprávnený bez výslovného súhlasu odberateľa meniť.

4.3.   Pozícia môže byť zmenená iba vtedy, ak si v danej službe, kraji alebo okrese zakúpi iný používateľ topovanie. Tým sa tento odberateľ zaradí pred registrovaných odberateľov, ktorým sa takto zníži pozícia. Profil sa však neposunie o viac ako  5 pozícií.

4.4.   K vytvorenému profilu sú každému odberateľovi poskytnuté prihlasovacie údaje. Tieto údaje slúžia odberateľovi k prístupu  do profilu. Rovnako odberateľovi umožňujú zmenu údajov v profile.

4.5.   Zmeny profilu musia byť schválené administrátorom služby. Prípadné zmeny je administrátor povinný schváliť do 72 hodín od ich vykonania.

4.6.   Dodávateľ nezverejní informácie uvedené odberateľom ak:

        4.6.1. v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi

        4.6.2. v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok

        4.6.3. spôsobilé privodiť prevádzkovateľovi či iným tretím osobám škodu, poškodiť dobré meno, či dobrú povesť.

 

5. Rozsah poskytovaných služieb

5.1.   Každému registrovanému odberateľovi je vytvorený profil, ktorý obsahuje najmä informácie uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu sú priradené prihlasovacie údaje.

5.2.   Webový priestor, vytvorený profil a prihlasovacie údaje budú odberateľovi poskytnuté do 48 hodín od uzatvorenia zmluvy.

5.3.   Odberateľ je oprávnený vykonávať zmeny aj tak, že ich oznámia Asistentovi pre správu profilu. Asistent pre správu profilu je povinný vykonať zmeny v zápise bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch pracovných dní.

5.4.   Dodávateľ je povinný zverejniť všetky informácie uvedené v profile, pokiaľ nie sú v rozpore s bodom 4.6. VOP.

5.5.   Dodávateľ je oprávnený odmietnuť zverejniť informácie, ktoré nie sú tematicky spojené so zameraním portálu.

 

6.      Objednávka služieb

6.1.   Zmluvu o pridelení webového priestoru môže odberateľ s prevádzkovateľom uzavrieť vyplnením elektronického formulára, zaslaním emailu, písomným návrhom alebo telefonicky.

6.2.   Ak vyplní odberateľ elektronický formulár na webovej adrese http://www.modernylekar.sk/log#/register považuje sa toto za ponuku na uzavretie zmluvy. Zmluva je uzatvorená, pokiaľ ponuku na uzatvorenie zmluvy akceptuje dodávateľ potvrdením objednávky odberateľovi niektorou z foriem uvedených v článku 6.1.

6.3.  Elektronická registrácia sa automaticky považuje za objednanie služby na dobu 12 mesiacov s automatickou  prolongáciou.

6.4.   Objednávku je možné stornovať len po uhradení storno poplatku, ktorý činí 70% ceny objednávky. Odberateľ musí podať dodávateľovi písomnú žiadosť o vystavenie proforma faktúry vo výške storno poplatku so splatnosťou 5 dní. Po uhradení poplatku bude zmluva medzi dodávateľom a odberateľom stornovaná a služba bude zrušená.

6.5.   Ak nebude uhradený storno poplatok v termíne splatnosti, zostáva objednávka platná v plnej výške a žiadosti o storno nebude ďalej dodávateľom vyhovené.

 

7.      Cena

7.1.   Cena za zverejnenie informácií podľa dĺžky uzatvorenej zmluvy:

         7.1.1.  Neobmedzene - podľa cenníka

7.2.   Cenu za vykonané služby je odberateľ povinný uhradiť na základe vystavenej proforma faktúry zaslanej dodávateľom odberateľovi so 14 dennou  splatnosťou.

 

8.      Sankcie

8.1.   Ak poruší odberateľ povinnosť zaplatiť riadne a včas, je povinný dodávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5%  z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

8.2.  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

8.3.   Paušálne náklady na telefonické a písomné upomínanie dlžnej čiastky činia 27 €.

 

9.      Doba platnosti zmluvy

9.1.   Zmluva o pridelení webového priestoru je uzatvorená na dobu neobmedzenú s minimálnou platnosťou do 31.1.2017.

 

10.  Zmena všeobecných obchodných podmienok

10.1.  Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky. Zmluvný záväzok sa však vždy riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase vzniku takéhoto záväzku.

 

11.  Záverečné ustanovenia

11.1.  Všetky otázky touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä obchodným zákonníkom.

11.2.  Tieto všeobecné obchodné podmienky platné od 10.1.2013.

 

Cenník služieb

 

Dodatok

9.2. Zmluva o  pridelení webového priestoru uzavtvorená od 1.1.2014 na dobu neobmedzenú má minimálnu platnosť do 1.1.2018. 

V Trenčíne 10.1.2013

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky portálu

Národný Zdravotný Register.sk pre zmluvy uzatvorené do 31.12.2012

 

1. Úvodné ustanovenia:

Spoločnosť NET -SITE:IT s. r. o. vydáva podľa § 273 zákona č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení, tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP").

 

2. Zmluvné strany:

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť NET -SITE:IT s.r.o.

IČ: 44238398 

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne

Kontaktná adresa: Kasárenská 2050, Trenčín 911 05

tel: +421 948 435 998

Bankové spojenie: 2628801873/1100

 

Objednávateľ:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvorí so spoločnosťou NET -SITE:IT s.r.o. zmluvu, ktorej obsahom je prezentácia na portáli www.narodnyzdravotnyregister.sk

 

3. Vymedzenie pojmov

3.1. Profil

Profil je súhrn informácií, ktoré sú zverejnené o registrovanom zákazníkovi. Týmito informáciami sú najmä: Meno a priezvisko pri fyzickej osobe, názov právnickej osoby, adresa sídla podnikateľa alebo jeho prevádzkareň, na ktorej ho môžu navštíviť zákazníci, IČO, DIČ, tel kontakt - pevná linka, mobilný telefón, odkaz na webové stránky. Ďalej meno kontaktnej osoby, prípadne cenník, logo a fotografie. Vždy je súčasťou profilu odkaz na mapu.

3.1.1. Login a heslo

Login je prihlasovacie meno používateľa, heslom sa rozumie súbor znakov, ktorý slúži na identifikáciu klienta pri prihlásení do systému. (Ďalej ako prihlasovacie údaje).

3.1.2. Zaradenie podľa kraja.

Vytvorený profil je zaradený do jedného alebo viacerých konkrétnych krajov, podľa dohody so zákazníkom.

3.1.3. Zaradenie podľa okresu

Vytvorený profil je zaradený do konkrétneho okresu.

3.1.4. Zaradenie podľa výkonu

Profil je zaradený do konkrétnych výkonov, podľa dohody so zákazníkom.

3.2. Dĺžka poskytovania služby

Dĺžkou poskytovania služby sa rozumie doba, po ktorú je profil zverejnený. Táto lehota začína dňom, kedy je profil zverejnený a zákazníkovi boli zaslané prihlasovacie údaje.

3.3. Pozícia

Pozíciou sa rozumie aktuálne poradie umiestnenia profilu zákazníka a to vždy podľa konkrétneho kraja, okresu a služby.

 

3.4. Topovanie

Platená služba, ktorou je zákazníkovi zabezpečená 1.-5. pozícia a to buď – podľa výkonu, podľa kraja alebo podľa okresu. Aktuálne ceny topovania sú uvedené v cenníku, ktorý si možno vyžiadať na adrese info@narodnyzdravotnyregister.sk

3.5. Umiestnenie do sekcie TIP

Platená služba, podľa ktorej je zákazník umiestnený do sekcie "TIP". Aktuálne ceny zaradenie do služby "TIP" sú uvedené v cenníku, ktorý si možno vyžiadať na adrese info@narodnyzdravotnyregister.sk.

3.6. Asistent pre správu profilu

Prevádzkovateľ pridelí každému registrovanému užívateľovi asistenta pre správu profilu a oznámia užívateľovi kontakt na asistenta.

 

4. Popis služby

4.1. Národný Zdravotný Register.sk je špecializovaný portál, ktorý ponúka doktorom možnosť webovej prezentácie.

4.2. Každému registrovanému zákazníkovi je vytvorený profil na dohodnutej pozícii. Táto pozícia je fixná a prevádzkovateľ nie je oprávnený ju bez výslovného súhlasu zákazníka meniť.

4.3. Pozície môže byť zmenená iba vtedy ak si v danom výkone, kraji, alebo okresu zakúpi iný používateľ topovanie. Tým sa tento zákazník zaradí pred už registrovaných užívateľov, ktorým sa takto znížia pozície. Profil sa však v žiadnom prípade nesmie posunúť viac ako o 5 pozícií.

4.4. K vytvorenému profilu je každému zákazníkovi poskytnuté prihlasovacie meno a heslo, ktorým si tento profil upravuje.

4.5.  Ak užívateľ vykoná v profile zmenu, bude profil na maximálne 48 hodín stiahnutý, kým zmena nebude schválená administrátorom a to najmä kvôli možnému zásahu do obsahu profilu neoprávnenými osobami.

4.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť akékoľvek údaje ak:

  • sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • sú v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok
  • sú spôsobilé privodiť Prevádzkovateľovi či tretím osobám škodu
  • svojím obsahom nezodpovedajú záujmom Prevádzkovateľa.

 

5. Rozsah poskytovaných služieb

5.1. Každému registrovanému užívateľovi je vytvorený profil, ktorý obsahuje najmä informácie uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu sú priradené prihlasovacie údaje. Užívateľ je oprávnený login a heslo meniť.

5.2. Užívateľ je oprávnený profil upravovať pod odkazom http://www.narodnyzdravotnyregister.sk/client/ po zadaní prihlasovacích údajov.

5.3. Zákazník je oprávnený vykonávať zmeny aj tak, že ich oznámi asistentovi pre správu profilu. Asistent je povinný vykonať zmeny v zápise bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch pracovných dní.

5.4. Prevádzkovateľ je povinný zverejniť všetky informácie uvedené v profile, ak nie sú v rozpore s bodom 4.6 VOP, zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku alebo záujmy prevádzkovateľa.

5.5. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť zverejniť informácie, ktoré nie sú tematicky spojené so zameraním portálu.

 

6. Cena zápisu

6.1. Cena zápisu je stanovená podľa konkrétnej dĺžky zápisu.

      6.1.1. Polročný zápis -    cena  68 €

      6.1.2. Ročný zápis -       cena 111 €

      6.1.3. Dvojročný zápis - cena 199 €

      6.1.4. Cena v akcií na rok 2012 - cena 133 € na dobu neobmedzenú, štandartnou dobou zápisu s garanciou fungovania projektu minimálne do 1.1. 2017

vyhotovenie profilu podľa požiadaviek, zriadenie vlastného účtu, telefonická a emailová editácia.

( Toto doplnenie OP je platné od 3.1.2011 )  

 

7. Objednávka služieb

7.1. Zmluvu možno uzavrieť písomným vyplnením formulára alebo ústnej forme.

7.2. Písomnou formou sa rozumie uzatvorenie objednávky vyplnením formulára na adrese http://www.narodnyzdravotnyregister.sk/registrace/, a následné potvrdenie objednávky na základe telefonického hovoru s oprávnenou osobou prevádzkovateľa.

7.3. Ústnej formou je možné objednávku uzavrieť podľa § 53 Občianskeho zákonníka. Ústne je zmluva uzavretá,  ak zákazník súhlasí s poskytovaním služieb na portáli www.narodnyzdravotnyregister.sk, je dohodnutá cena, dĺžka registrácie, sú oznámené identifikačné údaje zákazníka ako IČO, kontaktná adresa a kontaktný e-mail zákazníka. V prípade právnickej osoby musí zmluvu uzatvoriť osoba, ktorá je oprávnená zaväzovať spoločnosť, podľa zákona 513/1991 Zb.

7.4. Registrovaným užívateľom môže byť iba osoba, ktorá zmluvu uzatvára v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

8. Doba platnosti zmluvy

8.1.  Zmluvu možno uzavrieť na pol roka, rok alebo dva roky a to jedným s automatickým predĺžením o objednané obdobie.

8.1.1. Zmluva uzatvorená s automatickým predĺžením sa predlžuje  za rovnakých podmienok a na rovnaké obdobie, ak ju nevypovie zákazník 30 dní pred ukončením jej platnosti. Pozícia zákazníka a cena zostáva zachovaná.

8.1.2. Ak zákazník  zmluvu v priebehu výpovedného obdobia zruší, končí sa jej platnosť posledným dňom lehoty, na ktorú bola služba objednaná. Zákazník stráca možnosť získania svojej predchádzajúcej pozície v katalógu. Zmluvu je možné zrušiť zaslaním písomnej výpovede na adresu prevádzkovateľa.

8.1.3. Ak nebolo písomne dohodnuté inak má sa za to, že zmluva bola uzatvorená podľa článku 8.1.1. VOP.

 

9. Odstúpenie od zmluvy.

9.1. Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť zaslaním písomnej výpovede do 14 dní po uzavretí zmluvy.

 

10. Zmena Všeobecných obchodných podmienok

10.1. Prevádzkovateľ je oprávnený Všeobecné obchodné podmienky portáli www.narodnyzdravotnyregister.sk meniť. Táto zmena je však neúčinná pre zákazníkov s platnou zmluvou. Práva a povinnosti zmluvných strán sa vždy riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase uzatvorenia zmluvy.

 

11. Ďalšie práva a povinnosti

11.1. Všetky ďalšie práva a povinnosti z uzavtvorenej zmluvy tu výslovne neuvedené sa riadia zákonom 513/1991 Zb. (Obchodným zákonníkom) v platnom znení.

 

12. Platnosť VOP

12.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.08.2009.

 

1. Dodatok k Všeobecným Obchodným Podmienkam platný od 01.08.2012. V rámci telefonickej objednávky je nevyhnutné, aby klient uviedol verifikačné heslo. Verifikačné heslo predstavuje dôvernú informáciu, ktorú pozná len zákazník, prípadne jeho najbližšie okolie.Toto heslo slúži ako ochrana Vášho profilu pred zmenou neoprávnenou osobou. Na toto verifikačné heslo sa Vás pri telefonickej editáciu môže operátor opýtať - tým dochádza k zvýšeniu zabezpečenia. Bez oznámenia verifikačného hesla spravidla nie je možné objednať si služby telefonicky.
 
V Trenčíne 1.8.2012