Zubná ordinácia

MUDr. Eduard Hurta - ORTO - DENT, s.r.o.

Autor: MUDr. Eduard Hurta - ORTO - DENT, s.r.o.

Stomatológia - zubné lekárstvo pre deti, mladistvých i dospelých - MUDr. Eduard Hurta Stomatologická ambulancia poskytuje nasledovné služby v zubnom…

Viac o autorovi

 Zubná ordinácia je pracovisko stomatológa alebo zubného lekára, ktorý tu vykonáva svoju prax. Väčšina kliník má svoje zubné ordinácie, ktoré sa odlišujú vybavením. Súčasťou niektorých ordinácií bývajú aj operačné sály. V dnešnej dobe sa čoraz viac stretávame s pojmom Zubné centrum, ktorého súčasťou je niekoľko zubných ordinácií. Zubné centrá vznikajú skôr vo väčších mestách. Ich výhodou je, že ordinácie v ňom združené môžu, na základe svojho vybavenia, vykonávať aj zložitejšie zákroky. Súčasťou centra býva pediater a röntgen. V týchto ordináciách sa vykonáva kompletné stomatologické výkony vrátane dentálnej starostlivosti. Sú to moderné zubnej ordinácie s tímom profesionálov. Ich prioritou je maximálna šetrnosť, bezbolestnosť, individuálny prístup ku každému pacientovi. V ordináciách zubného centra bývajú spravidla kratšie objednávacie lehoty než v klasickej zubnej ordinácii, kde svoju prax vykonáva iba jeden zubný lekár.

     Každý zubný lekár - stomatológ, je povinný označiť svoju ordináciu viditeľným označením, ktoré musí obsahovať názov, meno lekára, IČO a ordinačné hodiny počas jedného týždňa. V prípade, že sa nejedná o súkromnú zubnú ordináciu, musí tu byť vyznačený názov poskytovateľa i jeho IČO, ak mu bolo pridelené. Táto informačná tabuľa musí byť vyvesená na viditeľnom mieste pri vchode do budovy, tak aby bola prístupná pacientom aj mimo hodín, kedy zubný lekár neordinuje. Dôležitou informáciou pre pacienta je cena za poskytované stomatologické služby. Všetky tieto výkony sú obsiahnuté v úhradový vyhláške, ktorá platí vždy pre daný kalendárny rok. Je tu uvedený prehľad hradenej stomatologickej starostlivosti vrátane úhrady z verejného zdravotného poistenia. Vyhláška obsahuje zoznam diagnostických a liečebných postupov s použitím štandardných materiálov. Ak sa pre toto ošetrenie pacient dobrovoľne rozhodne, nič neplatí a lekárovi uhradí jeho výkon zdravotná poisťovňa. Rad ľudí totiž ani netuší čo je u zubára zadarmo a za čo musí zaplatiť. Bohužiaľ sa stáva aj to, že v čakárni zubnej ordinácie chýba cenník. Pacient s cenníkom poskytovaných služieb ale musí byť oboznámený vždy pred ošetrením. Podľa novej vyhlášky, ktorá platí od od 1.4.2012, je zubný lekár povinný vždy vystaviť účet za vykonaný výkon. Pred týmto dátumom bol psychiater povinný vystaviť účet iba na želanie pacienta. Novo musí vystaviť účet aj bez jeho žiadosti. Ak lekár vykáže zdravotnej poisťovni výkon, ktorý je plne hradený z verejného zdravotného poistenia, nemá právo pacientovi nič účtovať! Stávajú sa aj prípady, že si občania sťažujú na postup zubného lekára u Českej stomatologickej komory. Ako častý dôvod je uvádzané, že neboli o možnostiach ošetrenia informovaní včas, teda pred výkonom, aby sa sami mohli rozhodnúť aký druh ošetrenia si zvolia. Pri prerokúvaní týchto sťažností zubári oponujú, že pacient sa mohol sám opýtať. No je to ťažké, ak už máte vŕtačku v ústach, tak sa dosť ťažko komunikuje a okrem toho je povinnosťou zubára pacienta vopred informovať. Na to si ale bohužiaľ niektorí zubní lekári ešte nezvykli. Pri stomatologických výkonoch už od r. 1996 neexistuje spoluúčasť pacienta. Doplatky sú teraz možné len u stomatologických doplnkov.

     Súčasťou vybavenia zubnej ordinácie musí byť aj Kniha sťažností. Aj keď zákon predpokladá, že sťažnosť pacienta bude riešiť poskytovateľ služieb, ktorým je ošetrujúci zubný lekár, ukladá mu tieto sťažnosti evidovať. Nie je známe, že táto kniha by  bola pacientmi nejako využívaná, pretože nespokojný pacient si myslí, že sťažnosť rovnako skončia len u lekára. Pacienti skôr využívajú možnosti mediálnych prostriedkov, napríklad internetu, kde na webových stránkach napr. www.znamylekar.cz napíšu svoje skúsenosti s ošetrením v zubnej ordinácii. Či už sa jedná o pochvalu, alebo o nespokojnosť, dáva týmto možnosť k zamysleniu a výberu iným osobám. Z hľadiska užitočnosti sú webové stránky určite účinnejší, než Kniha sťažností položená niekde v čakárni. Tej si pacient, ktorý príde s bolesťou, ani nemusí všimnúť, pretože v tej dobe má úplne iné starosti, než sa rozhliadať po vybavenie čakárne. Ale zákon je zákon, tak ho OBČAN cti!

     Po dobu, kedy je zubná ordinácia  mimo prevádzky, je potrebné, aby bola verejnosť informovaná napr. o dočasnom prerušení prevádzky ordinácie alebo aj o krátkodobej neprítomnosti lekára. Informácie by tiež mala byť na viditeľnom mieste, najlepšie pri vstupe do budovy. Zároveň tam musí byť oznámenia, ktorý zubný lekár pacientom poskytne neodkladnú starostlivosť, jeho meno, adresa a ordinačné hodiny v čase jeho zastupovania. Zastupovanie predpokladá poskytnutie plného spektra zubných služieb, ak ide o dlhodobú neprítomnosť zubára a to na podklade zmluvy medzi oboma lekármi. Pokiaľ sa jedná len o dočasnú neprítomnosť zubára, zmluva sa spravidla neuzatvára, stačí len ústna dohoda. Novinkou zákona je, že lekár poskytujúci zubnú starostlivosť nemusí byť v zmluvnom vzťahu k zdravotnej poisťovni, vyplnenie registračného listu však zostáva jeho povinnosťou, ale bude to len jeho evidenčný úkon. Pred úpravou zákona sa hovorilo o povoľovacom poskytovateľovi, teda zubnom lekárovi. Každý lekár, ktorý má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, si vedie prehľad o pacientoch-poistencoch. Ak pacient mení svoju zdravotnú poisťovňu, nech už ho k tomu vedú akékoľvek dôvody, je jeho povinnosťou oznámiť túto zmenu svojmu zubnému lekárovi. Zdravotnú poisťovňu môže poistenec zmeniť raz za 12 mesiacov a to vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Poistenec odovzdáva zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral prihlášku a to najneskôr 6 mesiacov pred termínom požadované zmeny. V tejto dobe pacient uvedomuje takisto zubnú ordináciu, kde je registrovaný. Dnes už každá zubná ordinácia využíva ambulantný softvér v režime lekár, sestra, pacient, zdravotná poisťovňa. Tento systém obsahuje kartotéku pacientov, je zameraný na účtovanie zdravotným poisťovniam a tvorbu jednotlivých štatistík. Okrem klasického režimu práce v ordinácii umožňuje aj režim obstarávací, čo znamená prepis lekárskych správ do počítača.

     Každý občan SR má právo na to, aby si vybral svojho zubného lekára, ktorý sa bude starať o jeho chrup. Je to slobodná voľba každého pacienta. V zubnej ordinácii môže pacient rozhodnúť a určiť osoby, ktoré majú právo na informácie o jeho zdravotnom stave a môžu nahliadnuť do jeho zdravotnej dokumentácie. Tým vzniká pacientovi právo na prítomnosť osôb blízkych pri poskytovaní zubného ošetrenia. Každý pacient, ktorý navštívi zubnej ordinácii dostane informáciu o výkonoch, ktoré bude stomatológ vykonávať, ale má zo zákona právo na to, aby ho zubný lekár  zoznámil podrobne nielen o výkonoch, ktoré bude vykonávať, ale aj o jeho dôsledkoch. Výnimkou sú prípady, kedy pacient nechce byť o priebehu výkonu informovaný. Čo sa týka súhlasu pacienta s vykonaním bežného zubárskeho zákroku, býva súhlas ústny a podľa výkonu, vzhľadom na jeho charakter, lekár sám rozhodne, či by mal byť vyhotovený písomný súhlas pacienta o vykonanom zubnom zákroku.

     Každý deň a na každého z nás pôsobí rad najrôznejších podnetov, z ktorých sú asi najvýraznejšie  farby. Pri bežných situáciách, ktoré dennodenne prežívame, si druhy farieb ani neuvedomujeme. Tento pocit vnímania sa dostaví, keď prídeme napríklad do zubnej ordinácie a vplyv farieb začne na naše vedomie pôsobiť. Preto by zubná ordinácia vrátane čakárne mala byť vo svetlých a príjemných farbách. Hustota a jasnosť farieb prispieva k miere ovplyvnenie psychického rozpoloženia a postoja ako lekára, tak jeho pacienta. Je dobre, že vo väčšine zubných ordinácií sa ustúpilo od používania iba jednej farby a to bielej. Odborníci tvrdia: “Pozor, na človeka pôsobí depresívne, ak sú strop, steny či dokonca podlaha rovnakej farby!” Výber vhodnej farby do ordinácie a čakárne je  výrazom prístupu lekára k pacientovi. V tomto smere je dobré sa poradiť s odborníkom, pretože vhodným vybavením zubnej ordinácie spolu s čakárňou lekár môže mnohé získať, ale nevhodným použitím  aj stratiť! Voľba farieb je podstatná aj v čakárňach a detských zubných ordináciách, kedy prostredie celkom iste dokáže dieťa zbaviť strachu z toho čo ho čaká. Väčšina lekárov si to uvedomuje a farby stien a nábytku svoje ordinácie prispôsobujú tak, aby u pacienta neprehlbovala strach a stres. Ak je reč o strachu a stresu medzi pacientmi, je nutné zmieniť sa o tom, že tieto pocity zažívajú aj samotní lekári, vrátane personálu. Stres lekárovi môže spôsobiť aj pacient tým, že hneď ako sadne do zubárskeho kresla, začne zoširoka rozprávať prečo do ordinácie prišiel, v podstate ale nepovie čo ho naozaj bolí. Lekár môže znervóznieť aj toho, že mu v čakárni sedí ešte ďalších dvadsať pacientov. Preto by aj pacient mal brať ohľad na svojho zubára a pred svojou návštevou v zubnej ordinácii si premyslieť, ako výstižne a krátko by mal svoj problém popísať. Pri stanovení diagnózy by mal byť trpezlivý, pretože správna diagnóza a liečba vyžadujú čas.