Očkovanie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Peter Bobčák

Autor: MUDr. Peter Bobčák

MUDr. Peter Bobčák - APB s. r. o.   je  všeobecný lekár pre dospelých.    Ako všeobecný lekár pre dospelých poskytuje: ambulantnú starostlivosť -…

Viac o autorovi

            Očkovanie vykonávané na našej ambulancii

 

1/  Tetanus

- preočkovanie každých 15 rokov alebo  po

závažných úrazoch. Je hradené zdravotnou poisťovňou.

2/  Chrípka

- preočkovanie každý rok. Zákonom sú vybrané

skupiny pacientov, ktorí majú očkovanie bez poplatku.

a) osoby staršie ako 59 rokov

b) osoby trpiace chronickými

ochoreniami  dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

c) niektoré poisťovne uhradzajú očkovanie všetkým  svojim

poistencom.

O tom, či má pacient nárok na bezplatné očkovanie  informujeme osobne, pretože niektoré poisťovne každoročne očkujú aj iné skupiny pacientov , ako určuje zákon.

3/  Pneumo 23

- známe medzi pacientami ako "očkovanie

proti zápalu pľúc" . Nárok na bezplatné očkovanie je podobný

ako pri očkovaní proti chrípke

a) osoby od dovŕšenia 18. roku veku  dispenarizovaných pre chronické ochorenie dýchacích
ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami 

b) osoby pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou  

c) osoby 59 ročné a staršie 

Očkuje sa jednorázove 1x za 5 rokov. 

4/ Kliešťová encefalitída

- Nárok na bezplatné očkovanie

majú len vybratí zamestnanci, pracujúci v teréne- v lese, len

v tých oblastiach, kde je ohnisko nákazy.

Ostatní si očkovanie platia. Základné očkovanie pozostáva

z 3 dávok, po 3 rokoch je nutné preočkovanie.

Toto očkovanie nechráni proti Lymskej borelióze !!

5/ Vírusová hepatitída A - nárok na bezplatné očkovanie -

majú všetci tí, ktorí prišli do kontaktu s chorým a pacienti dispenzarizovaní pre chronické ochorenia pečene,. Preočkovanie po 6.-12. mesiacoch

6/ Vírusová hepatitída B - nárok na bezplatné očkovanie majú

a) osoby žijúce v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu B,
b) osoby pripravované na dialýzu alebo dialyzované osoby ak neboli očkované pred dialýzou,
c) osoby pripravené na transplantáciu orgánov,
d) žiaci stredných zdravotníckych škôl a študenti zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky,
e) osoby vystavené riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,
f) osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby.

osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene,
g) hemofilici
h) diabetici
i)  osoby s cystickou fibrózou,
j)  intravenózni narkomani
k) homosexuái
l)  promiskuitné osoby

Okrem týchto očkovaní je možné očkovať na žiadosť pacienta a po dohode s lekárom  aj proti iným ochoreniam.