Ďalší lekári


Psyche a empatia s.r.o.

Handlová


Psychiatrické ambulancie

MUDr. Michal Gálik

Bernolákovo


Psychiatrické ambulancie

MUDr. Vladimír Machajdík s.r.o.

Levice


Psychiatrické ambulancie

Psychiatrické ambulancie

Psychiatrické ambulancie Psychiatria je lekársky odbor, ktorý lieči choroby mozgu, ktoré sa prejavujú v myslení, emóciách, vnímaní a tiež chovaní chorých. Psychiatri úzke spolupracujú pri liečbe a diagnostike s inými odbormi ako sú neurológovia, psychológovia a praktickí lekári. Psychiatrická ambulancia dnes tvorí vstupný článok pri poskytovaní komplexnej psychiatrickej starostlivosti. Voľne nadväzuje na služby praktických lekárov, z týchto ordinácií sú do týchto ordinácií posielané ťažšie prípady, ktoré nemôžu byť zvládnuté bežnými postupmi všeobecnej medicíny. Úlohou praktického lekára je dostatočne kvalifikovane posúdiť zdravotný stav pacienta a odoslať ho k špecialistovi – psychiatrovi. Ďalším poslaním psychiatrických ordinácií je následná starostlivosť pre pacientov prepustených z ústavného zariadenia. Ordinácia by sa nemala zameriavať iba na farmakoterapiu alebo v spolupráci s psychológom na psychoterapiu, ale mala by poskytovať komplexnú ponuku služieb v spolupráci s ďalšími, väčšinou nemedicínskymi zariadeniami ako je organizácia zamestnania, podpora v bývaní, trávenie voľného času, atď.. Ideálnym stavom by bola sieť na seba nadväzujúcich inštitúcií a organizácií, ktoré by umožňovali pacientovi plnú opätovnú integráciu do spoločnosti. Sieť psychiatrických ordinácií sa stále rozširuje v súvislosti s psychickým vypätím ľudí v dnešnej dobe. Trendom dnešnej doby je čo najmenej chorého zaťažovať ústavnou liečbou, tieto tendencie sú ovplyvňované vývojom nových psychofarmák, u ktorých sa neprejavuje toľko nežiaducich účinkov, ktoré by výrazne chorého vyraďovali z bežného života a tak dávali dôvod k jeho hospitalizácii. Preto dnes mnoho pacientov môže byť liečených v ambulantnej starostlivosti a v starostlivosti doma. Psychiatrické ochorenia predstavujú veľké množstvá ochorení, ktoré sa vyznačujú poruchou mozgových funkcií. Obecne sa jedná o poruchy myslenia, vnímania, emócií, intelektu, pudov, pamäti, chovania ale i osobnosti ako celku. Tieto poruchy sa môžu vzájomne i kombinovať. Na vzniku väčšiny týchto ochorení sa podieľajú dedičné dispozície, vývojové poruchy, organické ochorenia, poruchy na úrovni výchovy, vzťahu, stres a pod.. Najzávažnejším psychiatrickým ochorením je schizofrénia,ktorá v sebe zahrnuje znaky typické pre schizofréniu, tak i poruchy emočné (mánie/depresie). Medzi psychiatrické ochorenia patrí aj porucha príjmu potravín (mentálna anorexia alebo mentálna bulímia), poruchy sexuálneho chovania (deviácia) a psychosomatické ochorenie ( Alzheimerova choroba). Psychiatrické vyšetrenie je komplexné posúdenie psychického zdravia pacienta. Na základe problémov zistených v rámci psychiatrického vyšetrenia, navrhne lekár účinnú liečbu s pomocou moderných liekov – psychofarmák, liekov zmierňujúcich úzkostné stavy a tíšiacich strach, hypnotiká – lieky na nespavosť a pod.. Na základe urobeného komplexného vyšetrenia lekár môže: vystaviť pracovnú neschopnosť, kedy pacient nie je kvôli svojim problémom alebo v súvislosti s prebiehajúcou liečbou práce schopný vystaviť odporučenie na hospitalizáciu a sprostredkovanie prijatia na lôžkové zariadenie, keď liečba ambulantnou formou je nepostačujúca spísať návrh na kúpeľnú liečbu, pokiaľ sa táto môže stať významným doliečovacím prostriedkom