Zubár

MUDr. Katarína Hašková

Autor: MUDr. Katarína Hašková

Zubná ambulancia pre deti a dorast   - štandartná liečebno-preventívna starostlivosť, - odborné vyšetrenie chrupu - ošetrenie zubných kazov -…

Viac o autorovi

Počiatky vzniku odboru zubár siahajú do 20. storočia, kedy v Čechách v roku 1919 vznikla prvá zubná klinika. Termín zubár sa používal zhruba do 50 tych rokov 20. storočia. V tejto dobe sa tento názov zmenil na slovný výraz stomatológ. Keď nahliadneme trochu do histórie, uvidíme, že o rozvoj odboru zubár, sa nemalou mierou pričinill francúzsky chirurg, ktorý v roku 1728 vydal prvú knihu o tomto odbore. Popisuje tu svoje získané dojmy a poznatky. Táto kniha nás zoznámi s prvými metódami liečenia a trhaniea zubov a prvýkrát tu nachádzame zmienku o paradentóze, kedy ochorením ďasien človek prichádzal o zuby. S prvým použitím dentálnych amalgánov prišiel v roku 1826 francúzsky zubár Auguste Taveau, ktorý opravoval poškodené zuby zliatinou striebra a ortuti. Striebro vytvorilo s kvapalnou ortuťou stredne tuhú pastu, ktorá dobre vyplnila poškodený zub. Dentálne amalgány zubári používajú doteraz.

     Veľký zlom nastal v čase, keď bola vynájdená zubná vŕtačka. Bolo to v roku 1870 v Anglicku. V tejto dobe mohol,, stomatológiu "vykonávať napríklad i liečiteľ a tak tomu v skutočnosti aj bolo. Postupom času sa starostlivosť o chrup presúvala do rúk odborníkov, ktorí sa v tejto dobe delili na dentistov a zubných lekárov. Dentisti neboli profesionáli, preto ich vyhľadávali skôr ľudia z nižších vrstiev, dôvody boli prevažne finančné. Zubní lekári už boli vysokoškolsky vzdelaní ľudia a mávali klientelu skôr v tých bohatších vrstvách obyvateľstva. Dnešný zubár je lekár, ktorý sa zaoberá lekárstvom a patrí mu akademický titul MUDr. uvedený v zákonoch č 95 a 121/2004Sb. V rámci harmonizácie výučby sa štáty EÚ sa začal päťročný študijný odbor zubné lekárstvo s vyšším počtom hodín výučby. Táto významná zmena v koncepcii nastala v rokoch 2003/2004. Tým sa výučba v odbore zubár priblížila na úroveň západných štátov. Odbor zubár má stavovské zastúpenie v Stomatologické komore. Zdravotnícke povolanie v SR môže vykonávať len osoba, ktorá je odborne a zdravotne spôsobilá na výkon povolania zubného lekára, je bezúhonná a je členom Slovenskej komory zubných lekárov. Odbornú spôsobilosť získava zubár absolvovaním päťročného štúdia, ktoré obsahuje teoretickú a praktickú výučbu v odbore zubné lekárstvo. V akademickom roku 2003/2004 sa tento zubný odbor už nazýva stomatológia. Svoju zdravotnú spôsobilosť zubár dokladá lekárskym posudkom na základe vykonanej lekárskej prehliadky. Lekársky posudok vystaví jemu príslušný praktický lekár. Zdravotná spôsobilosť u zubára sa zisťuje pred začatím výkonu povolania a pred pokračovaním vo výkone povolania, ak tento bol prerušený na dobu dlhšiu než sú tri roky. Ako bezúhonnosť sa u zubára považuje to, že nebol odsúdený za trestný čin v súvislosti s výkonom lekárskej zubnej starostlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody.

     Všetci zubárovi, bez výnimky, poukazujú na dôležitosť prevencie v starostlivosti o zuby. Len pravidelné polročné prehliadky nás môžu ochrániť pred náhlymi komplikáciami. Zubári odporúčajú objednať sa ihneď, ako sa objavia prvé aj malé bolesti, tzn. nečakať, že bolesť sama odznie, to sa väčšinou nestane. Zvyčajne sa bolesť naopak zhorší a to v čase, kedy sa nám to najmenej hodí. Snáď každý zubár svojho pacienta poučí o tom, že základom zdravých zubov je starostlivosť o ne a jedine tak sa vyhneme častým návštevám v zubnej ordinácii. Návštevy u zubára nie sú pre väčšinu z nás príjemnou záležitosťou, hlavne v prípade, keď sa jedná o trhanie zuba. Preto je nutné s prevenciou začať skôr, ako sa objaví bolesť v ústach. Prevencia je rovnako dôležitá u detí, mládeže, tak aj u dospelých osôb.

     Takmer každý, než sa vydá na cestu k zubárovi, pocíti nepríjemné mrazenie v chrbte, alebo povestné zvieranie žalúdka. Je to len obyčajný strach z bolesti, ktorým trpí väčšina jedincov. Niektorí pacienti pred zákrokom požiadajú zubára o umŕtvujúcu injekciu, lebo potom je vŕtanie alebo trhanie zuba  úplne bezbolestné. Moderný zubár väčšinou používa lokálnu anestéziu pri všetkých zákrokoch kde hrozí riziko bolestivosti. Niekedy, u malých zákrokov, nie je ani lokálna anestézia potrebná a to z jedného prostého dôvodu, je ním zubár alebo zubárka, ktorí svojím citlivým prístupom pacienta upokoja tak, že zákrok je možné vykonať bez lokálnej anestézie. Stačí len málo a strach spolu s nervozitou opadnú. Preto veľmi záleží na prístupe zubára k pacientovi. Zvlášť citlivý prístup musí mať zubár k malému pacientovi. Pre zubára je starostlivosť o detský chrup o mnoho náročnejšie než u dospelého, lebo musí získať dieťa pre spoluprácu . Veľmi záleží na jeho skúsenosti a schopnosti  vytvoriť si k dieťaťu taký vzťah, aby sa dieťa nebálo a úplne zubárovi dôverovalo. Tu môže pomôcť aj rodič a jeho vlastnú skúsenosť zo zubármi. Nemal by pred svojím dieťaťom nahlas vyjadrovať strach a obavy z ošetrenia. Naopak by mal dieťa podporiť a upokojiť. Deti vycítia strach a nervozitu, napriek tomu,že im to rodič výslovne nepovie. Každý rodič by mal mať teda na pamäti, že ak bude svoje dieťa presviedčať, aby sa nebálo a sám bude mať panický strach a preventívnym návštevám sa bude skôr vyhýbať, ich dieťa bude robiť presne to isté. Niekedy je vhodné, že dieťa alebo aj dospelého človeka odprevadí k zubárovi osoba, ktorej úplne dôveruje, aj napriek tomu, že sa nebude jednať o bolestivý zákrok. Zubár nechce nikomu ublížiť, hasí len dôsledky nedokonalej prevencie. Zubár v tejto súvislosti upozorňuje na dôležitosť jedálnička. Detským zubom veľmi škodia obľúbené  sladké pokrmy. Štatistika uvádza, že najhorší stav chrupu majú deti vo veku okolo piatich rokov. Okrem rodičov majú na prístup detí k starostlivosti o chrup veľký vplyv školské preventívne programy a prednášky, ktoré vykonávajú niektorí zubári priamo na školách. Každá prednáška zubára väčšinou končí slovami v zmysle "Prevencia u Vás detí je dôležitá, ovplyvní Vaše zubné zdravie na celý život."

     Hoci dnes má každý občan možnosť si vybrať svojho zubára, ktorý mu bude najlepšie vyhovovať, nie je to vždy jednoduché. Niekedy to pripadá, ako sa hovorí, že sa,, zubári prepadli do zeme ". Tento stav zisťujú ako občania v mestách, tak aj v malých obciach. Nie je to tým, že by fakulty lekárstva opustilo menej absolventov, ale situácia je taká, že veľa schopných zubárov odchádza zo SR do zahraničia za lepším zárobkom. Túto situáciu nevyrieši pacient,  tu nastáva úloha štátu, ktorý je podľa ústavy  povinný zabezpečiť svojim občanom kvalitnú a hlavne dostupnú starostlivosť. Predpokladom pre vysokú úroveň ošetrenia pacientov je aj používanie najmodernejších zubárskych prístrojov a nástrojov, ktoré vychádza z najnovších vedeckých poznatkov a technológií. Nie je už žiadnou výnimkou, že zubár vykoná odborné vyšetrenie priamo vo svojej ordinácii a neposiela svojich pacientov na zubnú kliniku. Niektoré ordinácie sa môžu pochváliť aj zariadením, ktoré môže konkurovať klinike. Je to napr strojová endodoncia, ktorá zahŕňa ošetrenie koreňových kanálikov vnútri zuba, alebo apexlokátor, ktorý je určený k presnému zmeranie dĺžky koreňových kanálikov. V mnohých zubných ordináciách sa stretneme s tým, že zubár neposiela svojho pacienta na röntgen, ale tento úkon vykoná sám vo svojej ordinácii za pomoci digitálneho panoramatického rtg, ktorý dokáže zhotoviť snímku oboch čeľustí, chrupu, čeľusťových kĺbov i čeľusťovej dutiny. Veľký počet zubných ordinácií disponuje všetkým, čo je potrebné pre vysoko kvalitné vyšetrenie a liečbu. Stredom všetkého diania v ordinácii musí byť pacient a bezbolestné ošetrenie musí byť štandardom. Priateľský prístup k pacientovi by mal byť samozrejmosťou a jeho spokojnosť ďalšou motiváciou pre zubára!

     Každý lekár, teda aj zubár sa musí riadiť § 28 zákona č 372/2011Sb. o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania. To znamená, že zdravotnú službu môže zubár pacientovi poskytnúť iba len s jeho slobodným a informovaným súhlasom. Súhlas sa považuje za slobodný, ak je daný bez akéhokoľvek nátlaku a to fyzického alebo psychického. Informovaným súhlasom je pochopiteľne to, že pacient bol zubárom pred zákrokom alebo úkonom informovaný o spôsobe ošetrenia a prípadnom ďalšom liečebnom postupe. Pacient sa  môže vzdať podanie informácie o svojom stave, má na to právo. Každý pacient je povinný u zubára zaplatiť za ošetrenie a vykonaný výkon. Zubný lekár, ktorý vykoná v rámci určených ordinačných hodín ošetrenie a vyšetrenie pacienta, vyberá poplatok vo výške 30 Sk. Ak pôjde o starostlivosť poskytnutú v mimoordinačnú dobu, teda v rámci pohotovostnej služby, platí pacient čiastku vo výške 90 Sk. V prípade, že zubár vykoná ošetrenie neregistrovaného pacienta v rámci svojich ordinačných hodín, môže tiež vybrať poplatok 90 Sk. Cenník všetkých výkonov, ktoré zubár vykonáva by mal byť vyvesený na viditeľnom mieste v každej zubnej čakárni.

     V súčasnosti nie je na mieste obávať sa návštevy u zubára, dnešný zubár je vybavený všetkým, aby zmenšil nepríjemný zážitok pacienta v ordinácii a aby pacientovi zaistil pocit, že sa nič až tak dôležitého nedeje. Síce nepríjemný pocit nám ostáva, ale strach z bolesti je už úplne zbytočný. Teraz už zostáva len vymyslieť, ako si nechať spravit zuby na diaľku a už nebude  žiadny problém!