Ďalší lekári


Anesteziológia

Anestézia je v medicíne delená na dve časti, celková a lokálna. Obidva druhy sa pre dosiahnutie optimálneho anestetického účinku môžu kombinovať. Lokálna anestézia (miestna), neovplyvňuje centrálny nervový systém a anesteziologický tím musí byť pripravený i na prechod k celkovej anestézii. Neoddeliteľnou súčasťou anesteziologickej starostlivosti je príprava pacienta pred anestéziou, jeho vyšetrenie pred plánovaným výkonom. Rozsah prípravy ovplyvňuje závažnosť operácie, zdravotný stav pacienta a časové hľadisko zákroku. Základom vyšetrenia pred anestéziou je anamnéza, klinické vyšetrenie, laboratórne a iné pomocné vyšetrenia. Pri anamnéze je nutné od pacienta získať informácie o prípadných chorobách srdca, ciev, pľúc, obličiek, pečene a centrálneho nervového systému, zistiť či pacient pije alkohol a či užíval alebo užíva iné návykové látky. V rámci klinického vyšetrenia je dôležité zapísať výšku a váhu pacienta, telesnú teplotu, krvný tlak a pulz. Laboratórne a pomocné vyšetrenia sú robené podľa nálezov v anamnéze a podľa výsledkov fyzikálneho vyšetrenia.Pred každou operáciou vyšetrí pacienta anesteziológ. Táto vizita musí byť vykonaná najneskôr jeden deň pred operačným výkonom a má nasledujúce ciele: zhodnotenie fyzického a psychického stavu pacienta, stanovenie rizika anestézie, výber spôsobu anestézie, poučenie pacienta a získanie jeho súhlasu, upokojenie pacienta. Poučenie pacienta pred operačným zákrokom je nevyhnutné, lekár musí od pacienta získať výslovný súhlas so zákrokom a potrebnými opatreniami. Poučenie pacienta pred operáciou musí byť úmerné rozsahu a naliehavosti zákroku. Všetko je zaznamenané v dotazníku, ktorý pacient podpíše. Rozhodne musí poučenie prebiehať tak, aby u pacienta nedošlo k znepokojeniu alebo vystrašeniu. Strach a úzkosť pacienta narúša jeho duševnú rovnováhu, čo má za následok negatívne pôsobenie pri vstupe do anestézie. Pri príprave pacienta na anestéziu by mal byť zdravotnícky personál priateľský, chápavý a trpezlivý, mal by sa vedieť vcítiť do úzkosti pacienta a upokojiť ho. Správna komunikácia personálu s pacientom pred anestéziou pozitívne ovplyvní nielen pacienta, ale i priebeh operačného zákroku. Sú to náročné situácie, ktoré zdravotníci musia zvládať v priebehu celej svojej praxe. Anesteziológia je náuka, ktorá prenáša do praxe najnovšie poznatky vedy v oblasti celkového a miestneho znecitlivenia. Prináša pacientom relatívny komfort pri prevádzaní operačných zákrokov alebo bolestivých výkonov.