I N F O R M Á C I A

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

  1.     /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

 

Úradný názov:

Choice one, s.r.o.

Poštová adresa:

Drietoma 184

Mesto/obec:

Drietoma

PSČ:

913 03

IČO:

44 238 398

Kontaktná osoba:

  1. Ivan Pokorný 

E-mail:

ivan@vplustn.sk

Telefón:

 

 

Názov pridelený zákazke:

„Športovo – rekreačný areál“

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 8122- WYP, 28.05.2013

 

  1. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

 X otváranie častí ponúk „Ostatné“

 X otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk:

 24.06.2013

Dátum odoslania tejto informácie:

 24.06.2013

 

Zverejněné dňa 24.6.2013 na  webe www.narodnyzdravotnyregister.sk

 

 

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)